0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Koncerty

Recital organowy — Andrzej Białko

Recital organowy — Andrzej Białko

W sobo­tę, 28 maja, o godz. 20.00 zapra­sza­my na reci­tal orga­no­wy w wyko­na­niu Andrze­ja Biał­ko w ramach Mariac­kich Kon­cer­tów Organowych. 

W pro­gra­mie:
J.S.Bach-Toccata, ada­gio i fuga C‑dur BWV 564;
C. Franck-Gran­de pièce sym­pho­ni­que fis-moll op.17;
M. Reger- Fan­ta­zja i fuga na temat B‑A-C‑H op. 46.

Andrzej Biał­ko — ukoń­czył Pań­stwo­we Liceum Muzycz­ne w kla­sie for­te­pia­nu. Naukę gry na orga­nach roz­po­czął w roku 1973 — naj­pierw pry­wat­nie, następ­nie kon­ty­nu­ował ją w Aka­de­mii Muzycz­nej w Kra­ko­wie w kla­sie prof. Joachi­ma Gru­bi­cha. W roku 1981 uzy­skał I nagro­dę na Mię­dzy­na­ro­do­wym Kon­kur­sie Orga­no­wym w Rzy­mie, zaś w 1985 r. rów­nież I nagro­dę (ex aequo) w ramach Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Orga­no­we­go w Bydgoszczy–Gdańsku.

Brał udział w więk­szo­ści kra­jo­wych festi­wa­li orga­no­wych, kon­cer­to­wał w Anglii, Austrii, Buł­ga­rii, Cze­chach, Chor­wa­cji, Danii, Fran­cji, Islan­dii, Niem­czech, Sło­wa­cji, Szwaj­ca­rii, Szwe­cji, na Ukra­inie, na Węgrzech, we Wło­szech oraz w Liba­nie i obu Ame­ry­kach. Jest pro­fe­so­rem sztuk muzycz­nych. Pro­wa­dzi kla­sę orga­nów w kra­kow­skiej Aka­de­mii Muzycz­nej na sta­no­wi­sku pro­fe­so­ra zwy­czaj­ne­go oraz w Pań­stwo­wej Szko­le Muzycz­nej II stop­nia im. Wła­dy­sła­wa Żeleń­skie­go w Kra­ko­wie. Współ­pra­cu­je z licz­ny­mi zespo­ła­mi, m.in. z Fil­har­mo­nią Kra­kow­ską i Fil­har­mo­nią Naro­do­wą. W pamię­ci melo­ma­nów trwa­le zapi­sał się wyko­na­niem w jubi­le­uszo­wym roku 2000 orga­no­wych wszyst­kich dzieł J. S. Bacha w Kra­ko­wie i we Wro­cła­wiu, zaś w sezo­nie 2001/​2002 w serii 20 kon­cer­tów pod wspól­nym tytu­łem „Ars orga­ni” zapre­zen­to­wał w Kra­ko­wie anto­lo­gię muzy­ki orga­no­wej XVIXX wieku.

W roz­le­głym i sta­le posze­rza­nym reper­tu­arze, obej­mu­ją­cym wszyst­kie sty­le, arty­sta posia­da m.in. kom­plet orga­no­wych dzieł Buxte­hu­de­go, Bruhn­sa, Men­dels­soh­na, Franc­ka, Lisz­ta i Brahm­sa. Sze­reg jego nagrań wzbo­ga­ci­ło taśmo­te­kę pro­gra­mu II Pol­skie­go Radia; ma na swo­im kon­cie ok. 30 CD. W 2006 roku Mini­ster Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go odzna­czył go Srebr­nym Meda­lem „Zasłu­żo­ny Kul­tu­rze Glo­ria Artis”.