0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Koncerty

Recital organowy — Jonathan Scott

Recital organowy — Jonathan Scott

W pią­tek, 10 czerw­ca, o godz. 20.00 zapra­sza­my na reci­tal orga­no­wy w wyko­na­niu Jona­tha­na Scot­ta w ramach Mariac­kich Kon­cer­tów Organowych. 

W pro­gra­mie:
Geo­r­ge Fri­de­ric Han­del (1685−1759) arr. Scott — Over­tu­re (Music for the Roy­al Fire­works HWV 351)
Gabriel Fau­ré (1845−1924) arr. Scott — Agnus Dei (Requ­iem Op. 48)
Johann Seba­stian Bach (1685−1750) — Pas­sa­ca­glia & Fugue in C Minor BWV 582
Wol­fgang Ama­deus Mozart (1756−1791) arr. Scott — Lacri­mo­sa (Requ­iem K.626)
Felix Men­dels­sohn (1809−1847) arr. Scott — I. Alle­gro Viva­ce (“Ita­lian Sym­pho­ny” No. 4 Op. 90)
Char­les Fran­co­is Gou­nod (1818−1893) arr. Scott — Medi­ta­tion – Ave Maria
Bedřich Sme­ta­na (1824−1884) Arr. Scott — Vlta­va (Má vlast)

Jona­than Scott — uro­dzo­ny w Man­che­ste­rze Jona­than stu­dio­wał grę na for­te­pia­nie i orga­nach w Che­tha­m’s Scho­ol of Music i kon­ty­nu­ował stu­dia w Wiel­kiej Bry­ta­nii, USA i Holan­dii. Zdo­był nagro­dę Wor­ship­ful Com­pa­ny of Musi­cians WT Best Scho­lar­ship i zło­ty medal oraz jest Fre­ema­nem The City of London.
Mię­dzy­na­ro­do­wa karie­ra wyko­naw­cza Jona­tha­na Scot­ta jest nie­zwy­kle zróż­ni­co­wa­na, gdyż kon­cer­tu­je on na róż­nych instru­men­tach kla­wi­szo­wych z reper­tu­arem obej­mu­ją­cym kom­po­zy­cje kil­ku epok. Spe­cja­li­zu­je się on tak­że w trans­kry­bo­wa­niu utwo­rów sym­fo­nicz­nych oraz wokal­no-instru­men­tal­nych na orga­ny. Doko­nał ponad 400 wła­snych trans­kryp­cji i aran­ża­cji. Jako Asso­cia­te Artist w The Brid­ge­wa­ter Hall w Man­che­ste­rze, Jona­than wyko­nał serię reci­ta­li orga­no­wych, któ­re przy­cią­gnę­ły bli­sko 1000 widzów. Oprócz karie­ry pia­ni­sty i orga­ni­sty Jona­than jest spe­cja­li­stą w dzie­dzi­nie wyko­naw­stwa muzy­ki na fis­har­mo­nii. Ostat­nie wystę­py obej­mo­wa­ły wystę­py solo­we i kon­cer­to­we w Wiel­kiej Bry­ta­nii, a tak­że w Niem­czech (Ber­lin Sta­te Ope­ra, Euro­pe­an Har­mo­nium Festi­val, Fre­iberg Organ Festi­val, Kul­tur Palast Dres­den), Fran­cji (Toulo­use Organ Festi­val, Kate­dra Evreux), na Węgrzech (MUPA Buda­pest), w Nor­we­gii (Sta­van­ger Con­cert Hall), Szwaj­ca­rii (Fri­bo­urg Inter­na­tio­nal Organ Festi­val, KKL Lucer­ne Con­cert Hall, Gene­va Cathe­dral), Bel­gii (Sal­le Phil­har­mo­ni­que Lie­ge, BOZAR Bruk­se­la), na Łotwie (Lie­pāja Organ Festi­val), w Taj­wa­nie (Taipei Natio­nal Con­cert Hall, Kaoh­siung Cen­ter for the Arts), Korei Połu­dnio­wej (Lot­te Con­cert Hall, Seul) i Sin­ga­pu­rze (Vic­to­ria Con­cert Hall).
Inne waż­ne wyda­rze­nia to seria kon­cer­tów z Naro­do­wą Chiń­ską Orkie­strą Taj­wa­nu i Chiń­ską Orkie­strą z Hong­kon­gu oraz solo­wy wie­czor­ny reci­tal orga­no­wy z Roy­al Albert Hall w Lon­dy­nie na BBC Proms 2020. Jona­than doko­nał świa­to­wej pre­mie­ry nowe­go kon­cer­tu orga­no­we­go „6000 Pipes!” Sir Kar­la Jen­kin­sa dla Hull UK City of Cul­tu­re i kon­cer­to­wał z tym dzie­łem przez cały 2019 rok, włą­cza­jąc w to spe­cjal­ny występ galo­wy w Roy­al Albert Hall w Lon­dy­nie z Roy­al Phil­har­mo­nic Orche­stra pod dyrek­cją kom­po­zy­to­ra. Jona­than ma rów­nież napię­ty har­mo­no­gram mię­dzy­na­ro­do­wych kon­cer­tów ze swo­im bra­tem pia­ni­stą, Tomem Scot­tem, wystę­pu­jąc jako Scott Bro­thers Duo. Ich fil­my z wystę­pów onli­ne osią­gnę­ły łącz­nie ponad 45 milio­nów wyświe­tleń, a regu­lar­ne kon­cer­ty onli­ne pod­czas ostat­niej pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa dotar­ły do ​​ponad 6 milio­nów ludzi na całym świe­cie. Scott Bro­thers Duo to zwy­cięz­cy kon­kur­su ECHO (Euro­pe­an Cities of Histo­ri­cal Organs), któ­re­go celem jest stwo­rze­nie spek­ta­klu, któ­ry przed­sta­wi mło­dej publicz­no­ści orga­ny pisz­czał­ko­we. Ich pro­jekt łączy ani­ma­cję i muzy­kę orga­no­wą i będzie wyko­ny­wa­ny na naj­waż­niej­szych festi­wa­lach w całej Euro­pie w tym roku.