0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Koncerty

Recital organowy — Lorenzo Ghielmi i Cappella Marialis

Recital organowy — Lorenzo Ghielmi i Cappella Marialis

W sobo­tę, 18 czerw­ca, o godz. 20.00 zapra­sza­my na reci­tal orga­no­wy w wyko­na­niu Loren­zo Ghiel­mi i Cap­pel­li Maria­lis w ramach Mariac­kich Kon­cer­tów Organowych.

Trans­mi­sja na YouTube

W pro­gra­mie:
J. S. Bach (1685 — 1750)
Toc­ca­ta (dori­sche) BWV 538,1
An Was­ser­flüßen Baby­lon à 2 Clav. et Pedal BWV 653
Schmüc­ke dich o lie­be Seele à 2 Clav. et Pedal BWV 654
Trio super „Herr Jesu Christ, dich zu uns wend” à 2 Clav. et Pedal BWV 655

Arvo Pärt (1935- vivente)
Trivium
Magnificat
Annum per annum (Kyrie ‑Glo­ria — Cre­do — Sanc­tus — Agnus Dei)
Salve Regina

Johann Seba­stian Bach (1685 — 1750)
Komm Gott Schöp­fer, heil­ger Geist in Orga­no ple­no con Peda­le obbli­ga­to BWV 667

 

Loren­zo Ghiel­mi – orga­ni­sta, kla­we­sy­ni­sta, dyry­gent, muzy­ko­log. Spe­cja­li­zu­je się w wyko­naw­stwie muzy­ki rene­san­so­wej i baro­ko­wej. Kon­cer­tu­je w Euro­pie, Japo­nii, USA. Ma na swo­im kon­cie licz­ne nagra­nia dla radia i tele­wi­zji (BBC, WDR, MDR, Radio Fran­ce, NHK). Jego CD z muzy­ką orga­no­wą Bruhn­sa i Bacha oraz kon­cer­ta­mi orga­no­wy­mi Haen­dla i Hayd­na zosta­ły odzna­czo­ne pre­sti­żo­wą nagro­dą „Dia­pa­son  d’Or”. Do jego publi­ka­cji nale­żą m.in. pra­ca o Nico­lau­sie Bruhn­sie, kil­ka prac z dzie­dzi­ny wyko­naw­stwa muzy­ki orga­no­wej XVIXVII wie­ku oraz Jana Seba­stia­na Bacha. Loren­zo Ghiel­mi jest wykła­dow­cą orga­nów, kla­we­sy­nu i kame­ra­li­sty­ki w Insty­tu­cie Muzy­ki Daw­nej Aka­de­mii Muzycz­nej w Medio­la­nie oraz w Aka­de­mii Muzycz­nej w Bazylei.
Pia­stu­je sta­no­wi­sko orga­ni­sty tytu­lar­ne­go w Basi­li­ka San Sim­pli­cia­no w Medio­la­nie, gdzie wyko­nał wszyst­kie dzie­ła orga­no­we J.S. Bacha. Jest juro­rem wie­lu kon­kur­sów orga­no­wych (Toulo­use, Char­tres, Tokio, Brüg­ge, Fre­iberg, Maastricht, Lau­san­ne, Nürn­berg). Powie­rzo­no mu opra­co­wa­nie pla­nów wie­lu nowych orga­nów, m. in. dużych orga­nów kate­dry w Tokio. Loren­zo Ghiel­mi pro­wa­dzi tak­że zespół kame­ral­ny „La Divi­na Armonia“.

Cap­pel­la Maria­lis — zespół wokal­ny zło­żo­ny z pro­fe­sjo­nal­nych śpie­wa­ków, został reak­ty­wo­wa­ny w 2017 roku po prze­szło 150 latach nie­obec­no­ści. W swo­jej dzia­łal­no­ści nawią­zu­je on do wie­lo­wie­ko­wej tra­dy­cji muzycz­nej kościo­ła Mariac­kie­go w Kra­ko­wie. Reper­tu­ar zespo­łu sta­no­wi muzy­ka litur­gicz­na – od cho­ra­łu gre­go­riań­skie­go po dzie­ła kom­po­zy­to­rów współ­cze­snych. Śpie­wa­cy naj­czę­ściej wyko­nu­ją muzy­kę a cap­pel­la, cza­sem rów­nież z towa­rzy­sze­niem orga­nów i orkiestry.
Naj­waż­niej­szym celem Cap­pel­la Maria­lis jest pro­mo­wa­nie war­to­ścio­wej muzy­ki pol­skiej pod­czas litur­gii i kon­cer­tów. W 2018 roku arty­ści odby­li dwie tra­sy kon­cer­to­we po Euro­pie Zachod­niej, pre­zen­tu­jąc zagra­nicz­nej publicz­no­ści dzie­ła pol­skich kom­po­zy­to­rów. Wraz z Orkie­strą Sym­fo­nicz­ną Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie uczest­ni­czy­li m. in. w otwar­ciu pol­skiej kapli­cy w kate­drze Notre Dame w Pary­żu, śpie­wa­jąc pod­czas uro­czy­stej litur­gii, dali tak­że kon­cert muzy­ki K. Szy­ma­now­skie­go, H. M. Górec­kie­go, K. Pen­de­rec­kie­go i H. J. Boto­ra. Zespół wystą­pił rów­nież w koście­le św. Paw­ła w Ber­li­nie. Cap­pel­la Maria­lis bie­rze udział w festi­wa­lach muzycz­nych w Pol­sce, repre­zen­tu­jąc bazy­li­kę Mariac­ką i jej boga­te tra­dy­cje muzycz­ne. Zespół moż­na usły­szeć w bazy­li­ce Mariac­kiej w nie­dzie­le pod­czas mszy św. o godzi­nie 13.00, a tak­że pod­czas innych uro­czy­stych litur­gii. W 2019 roku zespół nagrał pierw­sze CD z pol­ską muzy­ką sakral­ną. Zało­ży­cie­lem i dyry­gen­tem zespo­łu jest Krzysz­tof Michałek.