0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Koncerty

Recital organowy — organiści mariaccy

Recital organowy — organiści mariaccy

W sobo­tę, 25 czerw­ca, o godz. 20.00 zapra­sza­my na reci­tal orga­no­wy w wyko­na­niu orga­ni­stów mariac­kich: Zyg­mun­ta Kokosz­ki, Krzysz­to­fa Michał­ka oraz Micha­ła Piech­ni­ka.  To ostat­ni kon­cert w ramach tego­rocz­nej edy­cji Mariac­kich Kon­cer­tów Organowych.

W pro­gra­mie:

Die­trich Buxte­hu­de (1637–1706) — Pre­lu­dium in D, Buxwv 139 (Michał Piechnik)
Johann Seba­stian Bach (1685–1750) — Pre­lu­dium i Fuga Es-dur, bwv 552 (Zyg­munt Kokoszka)
César Franck (1822–1890) — Cho­rał a‑moll, fwv 40 (Krzysz­tof Michałek)
Louis Vier­ne (1870–1937) — Pre­am­bu­lum op. 31 (Krzysz­tof Michałek)
Louis Vier­ne (1870–1937) — Sym­pho­ny no. 2 – I Alle­gro (Michał Piechnik)
Impro­wi­za­cja na temat B–A–C–H (Zyg­munt Kokoszka)
Impro­wi­za­cje na tema­ty publicz­no­ści (Krzysz­tof Michałek)

Zyg­munt Kokosz­ka — uro­dził się w 1977 r. w Kra­ko­wie w rodzi­nie o tra­dy­cjach muzycz­nych. W 2003 r. ukoń­czył z wyróż­nie­niem stu­dia na Aka­de­mii Muzycz­nej w Kra­ko­wie w kla­sie orga­nów prof. Miro­sła­wy Seme­niuk-Pod­ra­zy. Jest lau­re­atem IV Mię­dzy­na­ro­do­we­go Kon­kur­su Orga­no­we­go im. J.P. Swe­elinc­ka w Gdań­sku w 2000 roku). Brał udział w licz­nych kur­sach inter­pre­ta­cji muzy­ki orga­no­wej w kra­ju i za gra­ni­cą. W latach 2000–2006 pro­wa­dził kla­sę orga­nów w Archi­die­ce­zjal­nej Szko­le Orga­ni­stow­skiej, a w latach 2006–2018 w Archi­die­ce­zjal­nej Szko­le Muzycz­nej w Kra­ko­wie. Współ­pra­cu­je z bazy­li­ką Mariac­ką, w któ­rej w latach 2008–2022 peł­nił funk­cję orga­ni­sty. Od 2018 roku jest nauczy­cie­lem – akom­pa­nia­to­rem w Szko­le Muzycz­nej i stop­nia w Świąt­ni­kach Gór­nych. Od 2020 roku stu­diu­je for­te­pian na Aka­de­mii Sztu­ki w Szcze­ci­nie w kla­sie dr hab. Urszu­li Szy­ryń­skiej. Pro­wa­dzi rów­nież dzia­łal­ność kon­cer­to­wą jako soli­sta, kame­ra­li­sta i akom­pa­nia­tor w kra­ju i za gra­ni­cą (Niem­cy, Ukra­ina, usa). Współ­pra­cu­je jako akom­pa­nia­tor z chó­ra­mi (m.in. Chór Mariań­ski, Aka­de­mic­ki Chór Orga­num, Chór Can­ti­cum Iubi­leum z Lima­no­wej, Cap­pel­la Maria­lis, Kan­to­rei Sankt Barbara).

Krzysz­tof Micha­łek — ukoń­czył z wyróż­nie­niem Aka­de­mię Muzycz­ną w Kra­ko­wie w trzech spe­cjal­no­ściach: dyry­gen­tu­ra chó­ral­na w kla­sie prof. Sta­ni­sła­wa Kraw­czyń­skie­go, muzy­ka kościel­na w kla­sie orga­nów i st. kwal. Mar­ka Wola­ka oraz naucza­nie przed­mio­tów teo­re­tycz­nych. Swo­ją edu­ka­cję kon­ty­nu­ował na stu­diach pody­plo­mo­wych w Aka­de­mii Muzycz­nej im. K. Szy­ma­now­skie­go w Kato­wi­cach w kla­sie orga­nów i impro­wi­za­cji orga­no­wej prof. Julia­na Gem­bal­skie­go, któ­re ukoń­czył w 2010 roku. W grud­niu 2012 uzy­skał tytuł dok­to­ra, a w roku 2019 dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go w dys­cy­pli­nie arty­stycz­nej: dyry­gen­tu­ra. Brał udział w licz­nych kur­sach mistrzow­skich oraz w kon­kur­sach muzycz­nych, zdo­by­wa­jąc w nich nagro­dy i wyróż­nie­nia. Kon­cer­tu­je jako dyry­gent i orga­ni­sta. Jest ini­cja­to­rem kil­ku festi­wa­li muzycz­nych i cyklów kon­cer­tów w Pol­sce. W swo­im dorob­ku posia­da pły­ty cd z muzy­ką wokal­no-instru­men­tal­ną i orga­no­wą. Od wrze­śnia 2020 jest kie­row­ni­kiem kate­dry muzy­ki reli­gij­nej kra­kow­skiej Aka­de­mii Muzycz­nej, peł­ni funk­cję orga­ni­sty i dyry­gen­ta w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia oraz bazy­li­ce Mariac­kiej w Kra­ko­wie. Jest zało­ży­cie­lem i dyry­gen­tem trzech zespo­łów: chó­ru Musi­ca ex Ani­ma, Orkie­stry Sym­fo­nicz­nej Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie, a tak­że Cap­pel­la Maria­lis w bazy­li­ce Mariac­kiej w Kra­ko­wie. Jako dyry­gent kon­cer­tu­je tak­że z inny­mi zespo­ła­mi, m.in. Górec­ki Cham­ber Cho­ir w zakre­sie muzy­ki współ­cze­snej oraz Col­le­gium Pale­stri­nae w zakre­sie muzy­ki daw­nej (m.in. mono­gra­ficz­ne kon­cer­ty Wil­lia­ma Byr­da i Orlan­do Gib­bon­sa). Od 2017 roku jest rze­czo­znaw­cą Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go w spe­cja­li­za­cji: orga­ny pisz­czał­ko­we. Wśród jego zain­te­re­so­wań szcze­gól­ne miej­sce zaj­mu­ją: muzy­ka sakral­na, impro­wi­za­cja orga­no­wa, budow­nic­two orga­no­we oraz muzy­ka Kościo­ła anglikańskiego.

Michał Piech­nik — uro­dził się w 1993 r. w Jaworz­nie. W 2021 r. ukoń­czył stu­dia w Mię­dzy­uczel­nia­nym Insty­tu­cie Muzy­ki Kościel­nej (Aka­de­mia Muzycz­na im. Krzysz­to­fa Pen­de­rec­kie­go) w Kra­ko­wie, w kla­sie orga­nów dra Danie­la Praj­zne­ra. Od 2022 roku peł­ni funk­cję orga­ni­sty bazy­li­ki Mariac­kiej. Wcze­śniej peł­nił funk­cję orga­ni­sty w bazy­li­ce św. Fran­cisz­ka z Asy­żu w Kra­ko­wie, para­fii Mat­ki Bożej Aniel­skiej (zało­ży­ciel i dyry­gent chó­ru Por­tiun­cu­la) w Jaworz­nie oraz para­fii Józe­fa Rze­mieśl­ni­ka w Jaworz­nie. Lau­re­at III miej­sca w Mię­dzy­na­ro­do­wym Kon­kur­sie Mło­dych Orga­ni­stów im. Ślą­skich Muzy­ków Kościel­nych w zakre­sie impro­wi­za­cji orga­no­wej. Współ­pra­co­wał z Fil­har­mo­nią oraz Ope­rą Kra­kow­ską. Brał udział w kon­kur­sach, prze­słu­cha­niach orga­no­wych oraz kur­sach mistrzow­skich. Jako akom­pa­nia­tor i chó­rzy­sta współ­pra­co­wał z chó­rem bazy­li­ki Boże­go Miło­sier­dzia Musi­ca ex ani­ma w Pol­sce i za gra­ni­cą (Fran­cja, Anglia). Nagry­wał pły­ty jako soli­sta, dyry­gent i chó­rzy­sta. Kon­cer­to­wał jako soli­sta, chó­rzy­sta i akom­pa­nia­tor (w kra­ju i za gra­ni­cą – Hisz­pa­nia, Fran­cja, Anglia, Wło­chy, Szkocja).

Gość­mi hono­ro­wy­mi wyda­rze­nia będą pra­cow­ni­cy fir­my Comarch S.A., któ­ra współ­two­rzy­ła z Para­fią pro­jekt budo­wy nowych orga­nów głównych.