0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Rekolekcje „Dla głodnych”

Rekolekcje „Dla głodnych”

Nie­ty­po­we w tym roku reko­lek­cje dla mia­sta w cza­sie epi­de­mii pt. „Dla głod­nych”, odby­ły się od 29 mar­ca do 2 kwiet­nia 2020 roku. O rodza­jach gło­du pod­czas zara­zy mówił bibli­sta ks. Woj­ciech Węgrzyniak. 

W cią­gu kil­ku dni roz­wa­żań mogli­śmy usły­szeć o 5 rodza­jach gło­du, z jaki­mi mie­rzy się współ­cze­sny człowiek:
1. Głód życia — o war­to­ści życia i śmierci;
2. Głód poko­ju — o tym jak radzić sobie z lękiem;
3. Głód zro­zu­mie­nia — o związ­ku epi­de­mii i grze­chów z karą Bożą i sądem;
4. Głód Boga — o Eucha­ry­stii i spo­wie­dzi w obec­nych czasie;
5. Głód miło­ści — o miło­ści w cza­sach dystan­su i domo­we­go zamknięcia.

W tym roku roz­wa­ża­nia pro­wa­dził ks. dr Woj­ciech Węgrzy­niak — bibli­sta, reko­lek­cjo­ni­sta i wykła­dow­ca na Uni­wer­sy­te­cie Papie­skim Jana Paw­ła II w Krakowie.

Ks. Woj­ciech Węgrzy­niak uro­dził się w 1973 r. w Nowym Tar­gu. Świę­ce­nia kapłań­skie przy­jął 6 czerw­ca 1998 w. Pięć lat stu­dio­wał w Rzy­mie, następ­ne trzy w Jero­zo­li­mie, gdzie obro­nił dok­to­rat z nauk biblij­nych i arche­olo­gii. Jego spe­cjal­no­ścią są bowiem nauki biblij­ne, a dokład­niej Sta­ry Testament.

Jest auto­rem ksią­żek takich jak: Po pro­stu Miłość. Kaza­nia semi­na­ryj­ne­go cza­su (1999), Listy z Nie­bie­skiej Ame­ry­ki (2001), Kościół Boga Żywe­go (2012), O co wła­ści­wie nam cho­dzi? (2019). Kaza­nia, kon­fe­ren­cje, reflek­sje oraz wier­sze reko­lek­cjo­ni­sty znaj­du­ją się na stro­nie inter­ne­to­wej.

Reko­lek­cje na Face­bo­oku