0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Rekolekcje wielkopostne „Obdarz nas pokojem”

Rekolekcje wielkopostne „Obdarz nas pokojem”

Ser­decz­nie zapra­sza­my na reko­lek­cje wiel­ko­post­ne pt. „Obdarz nas poko­jem”, któ­re odbę­dą się od 26 do 30 mar­ca w naszej bazy­li­ce. W tym roku popro­wa­dzi je ks. Marek Hułyk.

Tema­ta­mi spo­tkań reko­lek­cyj­nych będą:
— Potrze­ba pokoju
— O nie­ustan­nym przebaczeniu
— O dzięk­czy­nie­niu i nadziei na lep­sze jutro

ks. Marek Hułyk — uro­dzo­ny w mie­ście Sam­bor koło Lwo­wa. Semi­na­rium duchow­ne ukoń­czył we Lwo­wie i został wyświę­co­ny w 2007 roku z rąk ks. kard. Maria­na Jawor­skie­go. Po stu­diach zagra­nicz­nych wró­cił na Ukra­inę, do Archi­die­ce­zji Lwow­skiej, i peł­nił posłu­gę w róż­nych para­fiach jako wika­riusz. Od 7 lat jest pro­bosz­czem w para­fii pw. św. Sta­ni­sła­wa BM w Zaleszczykach.

Plan reko­lek­cji:
nie­dzie­la — 26 mar­ca 2023
Kaza­nia na wszyst­kich Mszach św., czy­li: 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 18.30, 20.00
ponie­dzia­łek-śro­da — 27–29 marca
10.00, 18.30 (dłuż­sza nauka rekolekcyjna)
w śro­dę po nauce spo­tka­nie w j. ukra­iń­skim w sal­ce kate­che­tycz­nej (Plac Mariac­ki 7)
czwar­tek — 30 marca
10.00, 18.30 (ado­ra­cja)