0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Rekolekcje

W bazylice Mariackiej co roku odbywają się rekolekcje wielkopostne. To wielkie wydarzenie w życiu parafii, dlatego zawsze zapraszamy do zaangażowania się w pełne przeżywanie tych dni.

Sprawdź infor­ma­cje o zbli­ża­ją­cych się reko­lek­cjach w dzia­le „Aktu­al­no­ści”

Wspól­no­ty mariac­kie sta­ra­ją się jak naj­le­piej przy­go­to­wać do reko­lek­cji i pomóc w tym, by były one dla wszyst­kich uczest­ni­ków jak naj­bar­dziej owoc­ne. Szcze­gól­ną uwa­gę przy­wią­zu­je się do opra­wy litur­gii, któ­ra ma pro­wa­dzić do lep­sze­go prze­ży­wa­nia spo­tka­nia z Chry­stu­sem. W trak­cie reko­lek­cji modli­twę śpie­wem pro­wa­dzi Scho­la Mariac­ka. Po kon­fe­ren­cjach orga­ni­zo­wa­ne są spo­tka­nia z reko­lek­cjo­ni­stą, pod­czas któ­rych moż­na przy her­ba­cie i w przy­ja­znej atmos­fe­rze poroz­ma­wiać z nim na róż­ne tema­ty, nie tyl­ko zwią­za­ne z wygła­sza­ny­mi przez nie­go kazaniami.

Reko­lek­cje wiel­ko­post­ne roz­po­czy­na­ją się zawsze w pią­tą nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu i trwa­ją przez pięć kolej­nych dni. Kaza­nie pod­czas mszy sta­no­wią krót­kie nauki reko­lek­cyj­ne, a po mszy o 18.30 wygła­sza­ne są konferencje.

Do bazy­li­ki Mariac­kiej zapra­sza­my cenio­nych reko­lek­cjo­ni­stów, któ­rzy pro­wa­dzą nas przez okres przy­go­to­wań do świąt wiel­ka­noc­nych. Wśród naszych gości byli m.in. Adam Szu­stak OP, Jan Góra OP, ks. Krzysz­tof Grzy­wocz, ks. Robert Woź­niak, ks. Woj­ciech Węgrzy­niak, o. Jan Strumiłowski. 

Zachę­ca­my do obej­rze­nia reko­lek­cji wygło­szo­nych przez ks. Woj­cie­cha Węgrzy­nia­ka pt. Reko­lek­cje dla głod­nych - w cza­sie epi­de­mii 2020, Moni­ki i dia­ko­na Mar­ci­na Gaj­dów z 2021 roku oraz o. Macie­ja Bisku­pa OP z 2022 roku.