0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Koncerty

Rusza Mariacki Festiwal Organowy

Rusza Mariacki Festiwal Organowy

18 lip­ca roz­pocz­nie się IV Mariac­ki Festi­wal Orga­no­wy. W inau­gu­ru­ją­cym kon­cer­cie, obok Witol­da Zalew­skie­go – I orga­ni­sty kate­dry wawel­skiej, wystą­pi Sła­wo­mir Zubrzyc­ki na zbu­do­wa­nym przez sie­bie wg pomy­słu Leonar­da da Vin­ci instru­men­cie o nazwie – Vio­la Organista.
16 sierp­nia nato­miast usły­szeć będzie moż­na Poemat maryj­ny „GRATIA PLENA” (Łaski peł­na) na kwar­tet żeń­ski, obój, altów­kę i wiolonczele.
Tego­rocz­ną edy­cję MFO zakoń­czą kom­po­zy­cje Jana Seba­stia­na Bacha: Toc­ca­ta i fuga d‑moll w inter­pre­ta­cji mło­de­go kra­kow­skie­go orga­ni­sty Fili­pa Pres­se­ise­na oraz motet „Jesu, meine Freun­de” w wyko­na­niu chó­ru „Kan­to­rei Sankt Bar­ba­ra” pod batu­tą Wie­sła­wa Delimata.

Wstęp na kon­cer­ty za oka­za­niem cegieł­ki. Ser­decz­nie zapraszamy!