0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Msza święta dla studentów i absolwentów

Stworzyłeś nas bowiem jako skierowanych ku Tobie i niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie”.

(św. Augustyn)

 

Wspólnota niedzielnej mszy świętej o godz. 18.30 narodziła się z pomysłu stworzenia w Kościele przestrzeni dla młodych — dorosłych, osób poszukujących i pragnących pięknej celebracji liturgicznej.

 

Naszą wspól­no­tę two­rzą wszy­scy, któ­rzy przy­cho­dzą na nie­dziel­ną mszę świę­tą o godz. 18.30. Szcze­gól­nie zachę­ca­my, by uczest­ni­czy­li w niej absol­wen­ci, mło­dzi — doro­śli oraz oso­by, któ­re poszu­ku­ją swo­je­go miej­sca w Kościele.

Spo­ty­ka­my się co tydzień na nie­dziel­nej mszy świę­tej, by razem odnaj­dy­wać Boga w Eucha­ry­stii. Waż­ne jest dla nas pod­kre­śla­nie pięk­na litur­gii. Dba o to cele­bru­ją­cy mszę i przy­go­to­wu­ją­cy homi­lię ksiądz, służ­ba ołta­rza, a tak­że scho­la, któ­ra pro­wa­dzi modli­twę śpie­wem.

Po mszy świę­tej zapra­sza­my do sal­ki na roz­mo­wy przy herbacie.