0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Spowiedź

Spowiedź to sakrament pokuty i pojednania. Jest powrotem do miłosiernego Ojca, od którego oddaliliśmy się z powodu grzechu.

W bazy­li­ce Mariac­kiej spo­wiedź odby­wa się w języ­ku pol­skim, od ponie­dział­ku do sobo­ty w godzi­nach 6.00–19.00, a w nie­dzie­lę pod­czas mszy świę­tych. Księ­ża spo­wia­da­ją w kon­fe­sjo­na­łach w pra­wej nawie, wej­ście od Ryn­ku Głównego.

W każ­dy ostat­ni czwar­tek mie­sią­ca po wie­czor­nej mszy świę­tej zapra­sza­my na ado­ra­cję orga­ni­zo­wa­ną przez wspól­no­tę Chry­stus w Sta­rym Mie­ście, pod­czas któ­rej odby­wa się spo­wiedź, tak­że w języ­kach obcych (angiel­ski, niemiecki).

Rachu­nek sumie­nia dla doro­słych

Po co sta­ły spowiednik?

Sta­ły spo­wied­nik może zna­czą­co pomóc w roz­wo­ju ducho­wym. Nie jest on żad­nym obo­wiąz­kiem. Jeśli jed­nak bar­dzo chcesz pra­co­wać nad sobą i zmie­niać się na lep­sze, sta­ły spo­wied­nik może zna­czą­co w tym pomóc, gdyż zna Cię dobrze i łatwiej jest mu Cie­bie zrozumieć.

Jak czę­sto się spowiadać?

Według pra­wa kano­nicz­nego kato­lik powi­nien spo­wia­dać się przy­naj­mniej raz w roku. War­to jed­nak spo­wia­dać się czę­ściej, naj­le­piej regu­lar­nie, na przy­kład co mie­siąc. Czę­sta i regu­larna spo­wiedź poma­ga roz­wi­jać się ducho­wo. W przy­padku popeł­nie­nia grze­chu cięż­kiego zale­ca się jak naj­szyb­sze sko­rzy­sta­nie z sakra­mentu pojednania.

Po co się spowiadać?

Spo­wiedź ma na celu pojed­na­nie z Bogiem i Kościo­łem, a tak­że ma pro­wa­dzić do nawró­ce­nia. Nie tyl­ko oczysz­cza z grze­chów, ale też poma­ga w codzien­nych sta­ra­niach czy­nie­nia dobra i wal­ki z wła­snymi słabościami.