0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Śladami publicystyki ks. Ferdynanda Machaya

Śladami publicystyki ks. Ferdynanda Machaya

Ser­decz­nie zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z książ­ką „Ewan­ge­licz­nie demo­kra­tycz­na Pol­ska. Śla­da­mi publi­cy­sty­ki ks. Fer­dy­nan­da Machaya” autor­stwa ks. Dariu­sza Rasia i Mar­ty Woź­niak. Jest to opo­wieść o życiu i dzia­łal­no­ści publi­cy­stycz­nej wybit­nej posta­ci histo­rycz­nej – kapła­na, dok­to­ra teo­lo­gii, odda­ne­go spo­łecz­ni­ka i redaktora. 

Ks. Fer­dy­nand Machay (1889−1967) może być dla wie­lu una­ocz­nie­niem pew­nej mie­szan­ki kul­tu­ro­wej, nie­zwy­kłej z powo­du tylu wiel­kich war­to­ści spo­jo­nych w jed­no. Był wizjo­ne­rem spo­łecz­nym, któ­ry wyzna­wał kato­li­cyzm, roman­tycz­nie uko­chał Pol­skę i nosił wyso­ko ban­de­rę góralsz­czy­zny. Jako pozy­ty­wi­sta – aktyw­nie zaan­ga­żo­wa­ny w sys­te­ma­tycz­ną obro­nę sła­bych – reali­stycz­nie oce­niał moż­li­wo­ści popra­wy spo­łecz­nej rze­czy­wi­sto­ści. Sta­now­czo przed­sta­wiał swo­je postu­la­ty, któ­re nawet w XXI wie­ku nie są pozba­wio­ne aktu­al­no­ści. Jak zazna­cza ks. dr Dariusz Raś „ks. Machay był prak­ty­kiem spo­łecz­nym, dzia­ła­ją­cym w Kra­ko­wie i uzna­nym w Pol­sce. Prze­ni­kli­wie defi­nio­wał pro­ble­my spo­łecz­ne, był prze­ko­na­ny do pil­nych roz­wią­zań natu­ry poli­tycz­nej, obie­rał świa­do­mie cele. Pra­co­wał w myśl ety­ki chrze­ści­jań­skiej, a tytu­ło­wa ewan­ge­licz­nie demo­kra­tycz­na Pol­ska przy­świe­ca­ła mu w cało­kształ­cie jego misji”.

Ksiądz Machay był apo­lo­ge­tą pol­sko­ści Ora­wy i Spi­sza, czo­ło­wą posta­cią Akcji Kato­lic­kiej, człon­kiem Rady Spo­łecz­nej przy pry­ma­sie Augu­ście Hlon­dzie, sena­to­rem II Rze­czy­po­spo­li­tej z nomi­na­cji pre­zy­denc­kiej oraz pro­bosz­czem para­fii pw. Naj­święt­sze­go Sal­wa­to­ra na Zwie­rzyń­cu, a następ­nie od 1944 roku archi­pre­zbi­te­rem kościo­ła Mariac­kie­go. Oprócz aktyw­no­ści na tak wie­lu polach posia­dał tak­że talent publi­cy­stycz­ny, któ­ry poświę­cał dla uka­za­nia wizji nowe­go ducha pań­stwa. „Ks. Machay miał nie­zwy­kły dar komu­ni­ko­wa­nia się, pisał, mówił, ope­ro­wał, wręcz ema­no­wał sło­wem. Jego publi­cy­sty­ka pul­su­je z ser­ca kato­lic­kiej nauki spo­łecz­nej, zasa­dza się na haśle miło­ści i spra­wie­dli­wo­ści spo­łecz­nej. Dla­te­go też wizjo­ner­ska i pre­kur­sor­ska pra­ca na polu pol­skich mediów dru­ko­wa­nych kra­kow­skie­go redak­to­ra – nie może pozo­stać bez echa” – mówi Mar­ta Woźniak.

Ks. Machay jest auto­rem wie­lu ksią­żek, m.in. „Roz­wią­za­nie spra­wy spo­łecz­nej w ramach Akcji Kato­lic­kiej. Na pod­sta­wie aktów urzę­do­wych papie­ży Piu­sa X i Bene­dyk­ta XV”, „Finan­so­we wska­zów­ki Ewan­ge­lii”, „Pro­blem wsi pol­skiej jako zagad­nie­nie spo­łecz­ne” czy „Gaz­da Piotr Boro­wy. Życie i pisma”. Jed­nak jego naj­bar­dziej zna­ną książ­ką pozo­sta­je pamięt­nik „Moja dro­ga do Pol­ski”. W nim opi­sał dzie­ciń­stwo oraz mło­dość do 1920 roku, sku­pia­jąc się na wyda­rze­niach, któ­re towa­rzy­szy­ły mu w odnaj­dy­wa­niu pol­skiej świa­do­mo­ści. Nato­miast w histo­rii kra­kow­skiej pra­sy zapi­sał się przede wszyst­kim jako redak­tor naczel­ny kato­lic­kie­go tygo­dni­ka „Dzwon Nie­dziel­ny”. Na jego łamach pro­wa­dził Prze­gląd Tygo­dnio­wy i opu­bli­ko­wał ponad 90 innych arty­ku­łów. Jed­nak­że aktyw­nie zasi­lał swo­imi tek­sta­mi rów­nież inne cza­so­pi­sma. Pisał m.in. do „Gaze­ty Pod­ha­lań­skiej”, „Ruchu Kato­lic­kie­go”, „Prze­wod­ni­ka Kato­lic­kie­go”, a po woj­nie do nowo­pow­sta­łe­go „Tygo­dni­ka Powszech­ne­go”. Łącz­nie był auto­rem ponad 500 tek­stów. Był tak­że zało­ży­cie­lem wydaw­nic­twa Mariac­kie­go, któ­re­go celem było sze­rze­nie poży­tecz­nych dzieł tre­ści nauko­wo-reli­gij­nej i społecznej.

Publi­ka­cję opi­su­ją­cą życie i dzia­łal­ność ks. Fer­dy­nan­da Machaya moż­na nabyć m.in. w zakry­stii bazy­li­ki Mariackiej.