0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Spotkanie z bł. Michałem Giedroyciem

Spotkanie z bł. Michałem Giedroyciem

Zapra­sza­my ser­decz­nie wszyst­kich kra­ko­wian, księ­ży, sio­stry zakon­ne, pra­cow­ni­ków bazy­li­ki Mariac­kiej oraz wspól­no­ty mariac­kie do kościo­ła św. Mar­ka na piąt­ko­wą Eucha­ry­stię o godz. 18.30.

W ten spo­sób w pierw­szy pią­tek Wiel­kie­go Postu przy­po­mni­my sobie syl­wet­kę bł. Micha­ła Gie­droy­cia, kra­ko­wia­ni­na i para­fia­ni­na mariac­kie­go. Jego reli­kwie otrzy­ma­my pod­czas tej­że Mszy św. jako wyraz nasze­go wie­lo­wie­ko­we­go związ­ku z tak zasłu­żo­ną posta­cią dla wspól­no­ty Para­fii. Piąt­ko­wą Eucha­ry­stię poprze­dzi kon­fe­ren­cja o godz. 18.00.

Michał Gie­droyć, żyją­cy w XV wie­ku zakry­stia­nin z kościo­ła św. Mar­ka w Kra­ko­wie, przy­jaź­nił się ze Świę­to­sła­wem Mil­czą­cym, posłu­gu­ją­cym w naszym koście­le, a tak­że ze św. Janem z Kęt, św. Szy­mo­nem z Lip­ni­cy, św. Sta­ni­sła­wem Kazi­mier­czy­kiem oraz Iza­ja­szem Bone­rem. Dzię­ki tej gru­pie świę­tych przy­ja­ciół wiek XV jest nazy­wa­ny „szczę­śli­wym wie­kiem Kra­ko­wa” (felix secu­lum Cracoviae).