0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa

Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będziemy:
-jutro o godz. 18.00 uro­czy­ste Nie­szpo­ry, a po nich kon­ce­le­bro­wa­na Msza świę­ta dzięk­czyn­na za wszel­kie łaski jakich doświad­czy­li­śmy od Boga w całym 2018 roku;
‑we wto­rek – Uro­czy­stość Świę­tej Bożej Rodzi­ciel­ki Maryi. Msze św. będą odpra­wia­ne według porząd­ku nie­dziel­ne­go, a skład­ka zosta­nie prze­zna­czo­na na Cen­trum Jana Paw­ła II Nie lękaj­cie się;
‑w śro­dę – wspo­mnie­nie św. Bazy­le­go Wiel­kie­go i Grze­go­rza z Nazjan­zu;
‑w sobo­tę  – o godz. 10.00 w kate­drze na Wawe­lu świę­ce­nia bisku­pie pro­fe­so­ra Janu­sza Mastal­skie­go, rek­to­ra nasze­go Wyż­sze­go Semi­na­rium Duchownego;
‑w następ­ną nie­dzie­lę – Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go — Trzech Kró­li. Wyjąt­ko­wo nie będzie Mszy o godz. 20.00. Na każ­dej Mszy św. poświę­cać będzie­my kre­dę dla ozna­cza­nia naszych domów i kadzi­dło jako sym­bol naszych modlitw. Moż­na nabyć je w zakry­stii bazy­li­ki. W tym dniu z trzech punk­tów nasze­go mia­sta wyru­szy kolęd­ni­czy Orszak Trzech Kró­li, któ­ry dotrze na rynek ok. południa

2. W Obja­wie­nie Pań­skie, czy­li 6 stycz­nia o godz. 20.00 odbę­dzie się w naszej bazy­li­ce Kon­cert Kolęd: „DLA TRZECH KRÓLI. Wystą­pi Prze­my­sław Bran­ny wraz z orkie­strą Aka­de­mii Muzycz­nej w Kra­ko­wie. W trak­cie kon­cer­tu będzie pro­wa­dzo­na kwe­sta dla pod­opiecz­nych Sto­wa­rzy­sze­nia Leka­rzy Nadziei. Ser­decz­nie zapra­sza­my do udzia­łu! Szcze­gó­ły na pla­ka­tach w gablotkach.

3. Trwa w para­fii Mariac­kiej dusz­pa­ster­ska wizy­ta kolę­do­wa. Plan kolę­dy jest umiesz­cza­ny suk­ce­syw­nie w gablot­kach przy bazy­li­ce oraz na stro­nie inter­ne­to­wej parafii.

4. W ostat­nim cza­sie wspar­li­śmy zebra­ny­mi ofia­ra­mi w naszej bazy­li­ce w nastę­pu­ją­ce dzieła:
— Fun­dusz SOS poma­ga­ją­cy samot­nym mat­kom i ich dzie­ciom — 4.143 zł
- Uni­wer­sy­tet Papie­ski Jana Paw­ła II w Kra­ko­wie — 6.053 zł.
Wszyst­kim za zło­żo­ne ofia­ry skła­da­my ser­decz­ne – Bóg zapłać!