0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Turyści

ZWIEDZANIE BAZYLIKI MARIACKIEJ

Dzię­ku­je­my za wspar­cie w tym trud­nym cza­sie, zwią­za­nym z epi­de­mią COVID-19. W ostat­nim cza­sie, dzię­ki wizy­tom tury­stów, uda­ło się zre­ali­zo­wać wie­le dobra w bazy­li­ce Mariac­kiej. Przede wszyst­kim zakoń­czo­na zosta­ła ponad 5‑letnia kon­ser­wa­cja Ołta­rza Wiel­kie­go. Dzie­ło mistrza Wita Stwo­sza odzy­ska­ło swój blask i nie­ustan­nie jest naszą chlu­bą i dziedzictwem.

Od ponie­dział­ku do sobo­ty ołtarz dłu­ta Wita Stwo­sza otwie­ra­ny jest o godz. 11.50, a zamy­ka­ny o 18.00. W nie­dzie­le i świę­ta ołtarz mariac­ki otwar­ty jest w godzi­nach 14.10 – 18.00. W wybra­ne nie­dzie­le i uro­czy­sto­ści nie będzie cere­mo­nii otwar­cia ołta­rza, ponie­waż pozo­sta­je on otwar­ty w trak­cie spra­wo­wa­nia Litur­gii. Jest to zwią­za­ne z przed­sta­wie­niem na nim poszcze­gól­nych scen z życia Jezu­sa i Maryi, m.in. Boże­go Naro­dze­nia, Zmar­twych­wsta­nia Pań­skie­go czy Wnie­bo­wzię­cia NMP.

Bazy­li­kę moż­na zwiedzać:
PONIEDZIAŁEK-SOBOTA
11.30 – 18.00
NIEDZIELA I ŚWIĘTA
14.00 – 18.00

Pro­si­my o naby­cie cegie­łek-wej­śció­wek, prze­zna­czo­nych na cele dobro­czyn­ne, utrzy­ma­nie chrze­ści­jań­skiej spu­ści­zny kościo­ła Mariac­kie­go i jego ducho­we­go dzie­dzic­twa. Są one do naby­cia w punk­cie obsłu­gi zwie­dza­ją­cych na Pla­cu Mariac­kim 7.

Cegieł­ka duża — 15 zł
Cegieł­ka mała — 8 zł (dzie­ci powy­żej 8. roku życia, stu­den­ci do 26. roku życia, senio­rzy 60+, ren­ci­ści, Kar­ta Dużej Rodziny)

Punkt obsłu­gi zwie­dza­ją­cych zamy­ka­ny jest 15 min przed koń­cem godzin zwie­dza­nia. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje dostęp­ne pod nume­rem kon­tak­to­wym +48 (12) 422 07 37 oraz dro­gą mailo­wą (turystyka@​mariacki.​com).

INFORMACJE DODATKOWE

Tury­ści mogą zwie­dzać przede wszyst­kim pre­zbi­te­rium i przed­nią czę­ści nawy bazy­li­ki wraz z kapli­ca­mi. Dla tury­stów prze­zna­czo­ne jest wej­ście od stro­ny połu­dnio­wej. Wej­ście głów­ne od stro­ny Ryn­ku, pro­wa­dzi do stre­fy oso­bi­stej modli­twy, spo­wie­dzi i ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, któ­ry wysta­wio­ny jest w jed­nej z kaplic. Upra­sza się tury­stów, żeby nie korzy­sta­li z tego wejścia.
Pod­czas zwie­dza­nia pro­si­my  o zacho­wa­nie ciszy oraz dosto­so­wa­nie się do ogól­nych zasad.
Regu­la­min zwie­dza­nia bazy­li­ki Mariackiej

 

ZWIEDZANIE HEJNALICY MARIACKIEJ

Od grud­nia do kwiet­nia wie­ża nieczynna. 

Pro­si­my o naby­cie cegie­łek-wej­śció­wek, prze­zna­czo­nych na cele dobro­czyn­ne, utrzy­ma­nie chrze­ści­jań­skiej spu­ści­zny kościo­ła Mariac­kie­go i jego ducho­we­go dziedzictwa.
Cegieł­ka duża — 20 zł
Cegieł­ka mała — 12 zł (dzie­ci powy­żej 8. roku życia, stu­den­ci do 26. roku życia, senio­rzy 60+, renciści)

Dzie­ci poni­żej 8. roku życia nie są wpusz­cza­ne na wie­żę ze wzglę­dów bezpieczeństwa.
Wcze­śniej­sza rezer­wa­cja miejsc nie jest moż­li­wa. Cegieł­ki-wej­ściów­ki do naby­cia wyłącz­nie w punk­cie obsłu­gi zwie­dza­ją­cych w dniu zwie­dza­nia (Plac Mariac­ki 7).

Dni i godzi­ny zwiedzania:
Punkt obsłu­gi tury­stów otwar­ty jest od wtor­ku do sobo­ty mię­dzy 10:00 a 17:30 oraz w nie­dzie­le od 13:00 do 17:30.
Od wtor­ku do sobo­ty wej­ścia na wie­żę odby­wa­ją się w nastę­pu­ją­cych godzinach:

10:05 – 10:30 10:30 – 10:55 11:05 – 11:30 11:30 – 11:55
12:05 – 12:30 12:30 – 12:55 13:05 – 13:30 13:30 – 13:55
14:05 – 14:30 14:30 – 14:55 15:05 – 15:30 15:30 – 15:55
16:05 – 16:30 16:30 – 16:55 17:05 – 17:30 17:30 – 17:55

 

W nie­dzie­le i świę­ta wej­ścia na wie­żę odby­wa­ją się w nastę­pu­ją­cych godzinach:

13:05 – 13:30 13:30 – 13:55 14:05 – 14:30 14:30 – 14:55 15:05 – 15:30
15:30 – 15:55 16:05 – 16:30 16:30 – 16:55 17:05 – 17:30 17:30 – 17:55

 

Infor­ma­cje dodatkowe:
Pod­czas odgry­wa­nia hej­na­łu nie ma moż­li­wo­ści prze­by­wa­nia na pozio­mie pomiesz­cze­nia hejnalisty.
Licz­ba cegie­łek-wej­śció­wek ograniczona.
W razie złych warun­ków atmos­fe­rycz­nych wie­ża może być nieczynna.
Wej­ście na wie­żę od ul. Floriańskiej.
Na wie­żę może wejść gru­pa mak­sy­mal­nie 10 osób (dwa wej­ścia na godzinę).
Zakup cegieł­ki-wej­ściów­ki jest rów­no­znacz­ny z akcep­ta­cją regulaminu.
Regu­la­min zwie­dza­nia wie­ży hej­na­li­cy bazy­li­ki Mariackiej