0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Turyści

ZWIEDZANIE BAZYLIKI MARIACKIEJ

W ostat­nim cza­sie, dzię­ki wizy­tom tury­stów, uda­ło się zre­ali­zo­wać wie­le dobra w bazy­li­ce Mariac­kiej. Przede wszyst­kim zakoń­czo­na zosta­ła ponad 5‑letnia kon­ser­wa­cja Ołta­rza Wiel­kie­go. Dzie­ło mistrza Wita Stwo­sza odzy­ska­ło swój blask i nie­ustan­nie jest naszą chlu­bą i dziedzictwem.

Od ponie­dział­ku do sobo­ty ołtarz dłu­ta Wita Stwo­sza otwie­ra­ny jest o godz. 11.50, a zamy­ka­ny o 18.00. W nie­dzie­le i świę­ta ołtarz mariac­ki otwar­ty jest w godzi­nach 14.10 – 18.00. W wybra­ne nie­dzie­le i uro­czy­sto­ści nie będzie cere­mo­nii otwar­cia ołta­rza, ponie­waż pozo­sta­je on otwar­ty w trak­cie spra­wo­wa­nia Litur­gii. Jest to zwią­za­ne z przed­sta­wie­niem na nim poszcze­gól­nych scen z życia Jezu­sa i Maryi, m.in. Boże­go Naro­dze­nia, Zmar­twych­wsta­nia Pań­skie­go czy Wnie­bo­wzię­cia NMP.

Bazy­li­kę moż­na zwiedzać:
PONIEDZIAŁEK-SOBOTA
11.30 – 18.00
NIEDZIELAŚWIĘTA
14.00 – 18.00

Pro­si­my o naby­cie cegie­łek-wej­śció­wek, prze­zna­czo­nych na cele dobro­czyn­ne, utrzy­ma­nie chrze­ści­jań­skiej spu­ści­zny kościo­ła Mariac­kie­go i jego ducho­we­go dzie­dzic­twa. Są one do naby­cia w punk­cie obsłu­gi zwie­dza­ją­cych na Pla­cu Mariac­kim 7.

Cegieł­ka duża — 15 zł
Cegieł­ka mała — 8 zł (dzie­ci powy­żej 8. roku życia, stu­den­ci do 26. roku życia, senio­rzy 60+, ren­ci­ści, Kar­ta Dużej Rodziny)

Punkt obsłu­gi zwie­dza­ją­cych zamy­ka­ny jest 15 min przed koń­cem godzin zwie­dza­nia. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje dostęp­ne pod nume­rem kon­tak­to­wym +48 (12) 422 07 37 oraz dro­gą mailo­wą (turystyka@​mariacki.​com).

INFORMACJE DODATKOWE

Tury­ści mogą zwie­dzać przede wszyst­kim pre­zbi­te­rium i przed­nią czę­ści nawy bazy­li­ki wraz z kapli­ca­mi. Dla tury­stów prze­zna­czo­ne jest wej­ście od stro­ny połu­dnio­wej. Wej­ście głów­ne od stro­ny Ryn­ku, pro­wa­dzi do stre­fy oso­bi­stej modli­twy, spo­wie­dzi i ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, któ­ry wysta­wio­ny jest w jed­nej z kaplic. Upra­sza się tury­stów, żeby nie korzy­sta­li z tego wejścia.
Pod­czas zwie­dza­nia pro­si­my  o zacho­wa­nie ciszy oraz dosto­so­wa­nie się do ogól­nych zasad.
Regu­la­min zwie­dza­nia bazy­li­ki Mariackiej

 

ZWIEDZANIE HEJNALICY MARIACKIEJ

W związku z II etapem projektu Dziedzictwo bazyliki Mariackiej. Konserwacja elewacji wież kościoła i hełmu wieży wyższej wraz z koroną królewską wieża nieczynna do odwołania.