0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Turyści

ZWIEDZANIE BAZYLIKI MARIACKIEJ

PONIEDZIAŁEK-SOBOTA
11.30–18.00

NIEDZIELA
14.00–18.00

Ołtarz dłu­ta Wita Stwo­sza otwie­ra­ny jest o godz. 11.50, a zamy­ka­ny o 18.00. 

Punkt obsłu­gi zwie­dza­ją­cych zamy­ka­ny jest 15 min przed koń­cem godzin zwiedzania.

KARTY WSTĘPU
Normalne/​ 10 zł
Senio­rzy 65+/ 8 zł
Stu­den­ci, mło­dzież i dzieci/​ 5 zł
Ofia­ry tak uzy­ska­ne prze­zna­cza­my na utrzy­ma­nie kościo­ła Mariac­kie­go i jego dziedzictwa.

INFORMACJE DODATKOWE
Wcze­śniej­sze zgła­sza­nie wizy­ty nie jest wyma­ga­ne. Kar­ty wstę­pu do naby­cia wyłącz­nie w punk­cie obsłu­gi zwie­dza­ją­cych (Plac Mariac­ki 7).
Tury­ści mogą zwie­dzać przede wszyst­kim pre­zbi­te­rium i przed­nią czę­ści nawy bazy­li­ki wraz z kapli­ca­mi. Dla tury­stów prze­zna­czo­ne jest zwy­kle wej­ście od stro­ny południowej.
Wej­ście głów­ne od stro­ny Ryn­ku, pro­wa­dzi do stre­fy oso­bi­stej modli­twy, spo­wie­dzi i ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, któ­ry wysta­wio­ny jest w jed­nej z kaplic. Upra­sza się tury­stów, żeby nie korzy­sta­li z tego wejścia.
Pod­czas zwie­dza­nia pro­si­my  o zacho­wa­nie ciszy.

ZWIEDZANIE HEJNALICY

Od 23 paź­dzier­ni­ka wie­ża jest nieczynna. 

Sty­czeń, luty, marzec, listo­pad, gru­dzień — nieczynne 

KARTY WSTĘPU
Normalne/​ 15 zł
Ulgo­we (7–18 lat)/ 10 zł

INFORMACJE DODATKOWE
1. Licz­ba bile­tów ograniczona!
2. W razie złych warun­ków atmos­fe­rycz­nych wie­ża może być nieczynna!
3. Dzie­ci poni­żej 7 roku życia nie są wpusz­cza­ne na wie­żę ze wzglę­dów bezpieczeństwa.
4. W związ­ku z sytu­acją epi­de­mio­lo­gicz­ną obo­wią­zu­je zakaz prze­by­wa­nia na pozio­mie 11. w cza­sie wyko­ny­wa­nia hej­na­łu przez hejnalistę.
5. Wcze­śniej­sza rezer­wa­cja miejsc nie jest moż­li­wa. Kar­ty wstę­pu do naby­cia wyłącz­nie w punk­cie obsłu­gi zwie­dza­ją­cych w dniu zwie­dza­nia (Plac Mariac­ki 7).
6. Wej­ście na wie­żę od ul. Floriańskiej.
7. Na wie­żę może wejść gru­pa mak­sy­mal­nie 8 osób (dwa wej­ścia na godzinę).
8. Zakup kar­ty wstę­pu jest rów­no­znacz­ny z akcep­ta­cją regu­la­mi­nu, któ­ry znaj­du­je się w punk­cie obsłu­gi zwiedzających.