0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie Ofia­ro­wa­nia NMP;
-we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Cecy­lii, dzie­wi­cy i męczen­ni­cy – patron­ki muzy­ki kościel­nej. Pamię­taj­my w modli­twie o mariac­kich orga­ni­stach i zespo­łach muzycz­nych. W tym dniu zapra­sza­my na Mszę Świę­tą o godz. 11.00 w inten­cji Orląt Lwow­skich z oka­zji 104. rocz­ni­cy Obro­ny Lwowa;
‑w czwar­tek – wspo­mnie­nie św. męczen­ni­ków Andrze­ja, pre­zbi­te­ra i towa­rzy­szy, wspól­no­ta Chry­stus w Sta­rym Mie­ście zapra­sza na Mszę Św. o godz. 18.30 i Ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do godz. 21.00.
‑w pią­tek – wspo­mnie­nie św. Kata­rzy­ny Alek­san­dryj­skiej, dzie­wi­cy i męczennicy;
-w przy­szłą nie­dzie­lę – I. nie­dzie­la adwentu.

2. Zespół wokal­ny bazy­li­ki Mariac­kiej Cap­pel­la Maria­lis zapra­sza na cykl chó­ral­nych nie­szpo­rów adwen­to­wych w sobo­ty adwen­tu o godz. 18.00. Pierw­sze nie­szpo­ry w naj­bliż­szą sobo­tę (26 XI) roz­pocz­ną w bazy­li­ce nowy rok litur­gicz­ny. Zachę­ca­my do udzia­łu w tym pięk­nym nabożeństwie.

3. Zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy w Różach Różań­co­wych. Chęt­nych pro­si­my zapi­sy­wać się w zakrystii.

4. Ser­decz­nie zapra­sza­my senio­rów na spo­tka­nia Klu­bu Senio­ra w każ­dą śro­dę o godz. 15.00 do sal­ki para­fial­nej przy pla­cu Mariac­kim 7.

5. W tym roku przy­pa­da 90. rocz­ni­ca Wiel­kie­go Gło­du na Ukra­inie, jed­nej z naj­okrut­niej­szych zbrod­ni doko­na­nych przez reżim sowiec­ki, któ­rej kul­mi­na­cja przy­pa­dła na lata 1932–1933.  Ludo­bój­stwo to  pochło­nę­ło od 3 do 10 mln ofiar, w tym rów­nież Pola­ków. W przy­szłą nie­dzie­lę – we wszyst­kich kościo­łach w Pol­sce – pra­gnie­my modlić się w inten­cji spra­wie­dli­we­go poko­ju w Ukra­inie oraz w inten­cji wszyst­kich ofiar tam­tej zbrodni.

6. W zakry­stii moż­na nabyć naj­now­szy kalen­darz mariac­ki na 2023 rok, opłat­ki na stół wigi­lij­ny oraz świe­ce CARITAS – Wigi­lij­ne dzie­ło pomo­cy dzieciom.

grafika — Zwiastowanie, fragment, Jakub Mertens, ok. 1600, fot. P. Gąsior