0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

1. Uro­czy­sto­ścią Jezu­sa Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta koń­czy­my dziś rok litur­gicz­ny. Dzi­siaj rów­nież o godz. 17.00 będzie dodat­ko­wa Msza świę­ta w inten­cji Orląt Lwow­skich z oka­zji 102. rocz­ni­cy Obro­ny Lwo­wa. Wraz z orga­ni­za­to­ra­mi ser­decz­nie zapra­sza­my do wspól­nej patrio­tycz­nej modlitwy.

2. W Litur­gii Kościo­ła wspo­mi­na­my dziś św. Cecy­lię, dzie­wi­cę i męczen­ni­cę – patron­kę muzy­ki kościel­nej. Z tej oka­zji wdzięcz­ną modli­twą obej­mu­je­my naszych panów orga­ni­stów, oraz wszyst­kie zespo­ły muzycz­ne słu­żą­ce w naszej bazylice.

3. Z rado­ścią infor­mu­je­my, że trwa­ją pra­ce mon­ta­żo­we dużych ele­men­tów sny­cer­skich na zwień­cze­niach wież orga­nów wiel­kich. W tym tygo­dniu roz­pocz­nie­my rów­nież kolej­ny etap insta­la­cji pozo­sta­łych ele­men­tów instru­men­tu, w tym meta­lo­wych pisz­cza­łek i nowe­go sto­łu gry.

4. Infor­mu­je­my tak­że, że w tro­sce o wspól­ne bez­pie­czeń­stwo w zakry­stii nasze­go kościo­ła ist­nie­je moż­li­wość skła­da­nia ofiar bez­go­tów­ko­wo, przy pomo­cy ter­mi­na­la płatniczego.