0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

1. Uroczy­sto­ścią Jezu­sa Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta koń­czy­my dziś rok liturgiczny. 

2. Dzi­siej­sze ofia­ry, skła­da­ne w naszej bazy­li­ce zosta­ną prze­zna­czo­ne na pra­ce kon­ser­wa­tor­skie i złot­ni­cze nad empo­rą chó­ru orga­no­we­go. Za wszel­kie zro­zu­mie­nie i wspar­cie skła­da­my ser­decz­ne „Bóg zapłać”. 

3. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Cecy­lii, dzie­wi­cy i męczen­ni­cy – patron­ki muzy­ki kościel­nej. Z tej oka­zji wdzięcz­ną modli­twą obej­mu­je­my naszych panów orga­ni­stów, oraz wszyst­kie zespo­ły muzycz­ne słu­żą­ce w naszej bazy­li­ce. Rów­nież jutro o godz. 17.00 będzie dodat­ko­wa Msza świę­ta w inten­cji Orląt Lwow­skich z oka­zji 103. rocz­ni­cy Obro­ny Lwo­wa. Wraz z orga­ni­za­to­ra­mi ser­decz­nie zapra­sza­my do wspól­nej patrio­tycz­nej modlitwy.
‑w śro­dę – wspo­mnie­nie świę­tych męczen­ni­ków Andrze­ja Dung-Lac, kapła­na i Towarzyszy;
-w czwar­tek – wspo­mnie­nie św. Kata­rzy­ny Alek­san­dryj­skiej, dzie­wi­cy i męczen­ni­cy. W tym dniu wraz ze Wspól­no­tą Chry­stus w Sta­rym Mie­ście zapra­sza­my na Mszę św. o godz. 18.30 i Ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do godz. 21.00.
‑za tydzień – I nie­dzie­la Adwentu.

4. Zgod­nie z ape­lem pol­skich bisku­pów od dziś, przez cały tydzień skła­da­jąc swo­ją ofia­rę do skar­bo­ny będzie moż­na wes­przeć dzie­ło pomo­cy Kościo­ła na rzecz uchodź­ców, któ­rzy zde­cy­du­ją się pozo­stać w Polsce. 

5. Od dziś powra­ca­my do spra­wo­wa­nia Eucha­ry­stii w miej­scu sprzed reno­wa­cji ołta­rza dłu­ta Wita Stwo­sza. Niech ta bli­skość zachę­ci tak­że nas wszyst­kich, aby­śmy przy­bli­ża­li się do Chry­stu­sa przy­cho­dzą­ce­go w każ­dej Mszy świętej.

6. Obser­wu­je­my wzrost kolej­nej fali zaka­żeń zwią­za­nej z pan­de­mią Covid-19. Dla­te­go wciąż przy­po­mi­na­my o obostrze­niach obo­wią­zu­ją­cych tak­że w kościo­łach, oraz zachę­ca­my do tro­ski o swo­je zdro­wie, oraz zdro­wie swo­ich bli­skich poprzez decy­do­wa­nie się na szczepienia.

7. W pią­tek o 19.30 odbę­dą się w bazy­li­ce gre­go­riań­skie Nie­szpo­ry za zmar­łych muzy­ków w wyko­na­niu Scho­li Gre­go­riań­skiej Aka­de­mii Muzycz­nej w Kra­ko­wie, nato­miast w sobo­tę  o 18.00 zapra­sza­my na pierw­sze chó­ral­ne nie­szpo­ry adwen­to­we w wyko­na­niu nasze­go zespo­łu Cap­pel­la Maria­lis. Szcze­gó­ły na pla­ka­tach i w internecie.