0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

1. W tym tygo­dniu w litur­gii będzie­my obchodzić:
• dzisiaj:
o godz. 10.00 — Msza Świę­ta z Jubi­le­uszo­wym Aktem Przy­ję­cia Jezu­sa za Kró­la i Pana
o godz. 14.00 Msza Świę­ta w inten­cji Żoł­nie­rzy Wyklętych
• w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie Ofia­ro­wa­nia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. W koście­le Sióstr Pre­zen­tek przy ul. Św. Jana o godz. 18.00 Suma odpu­sto­wa pod prze­wod­nic­twem Ks. Kar­dy­na­ła Sta­ni­sła­wa Dzi­wi­sza Metro­po­li­ty Krakowskiego.
• we wto­rek – wspo­mnie­nie Św. Cecy­lii, dzie­wi­cy i męczen­ni­cy, patron­ki muzy­ki i śpie­wu kościel­ne­go. O godz. 17.00 Msza Świę­ta w inten­cji Orląt Lwow­skich a o godz. 18.30 w inten­cji Panów Orga­ni­stów, chó­rów oraz scholii.
• w czwar­tek — wspo­mnie­nie świę­tych męczen­ni­ków Andrze­ja Dung-Lac, pre­zbi­te­ra, i Towa­rzy­szy. Po wie­czor­nej Mszy Świę­tej o godz. 18.30 ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu wspól­no­ty Chry­stus w Sta­rym Mie­ście. Pod­czas ado­ra­cji będzie­my roz­wa­żać kolej­ne sło­wa z modli­twy „Ojcze Nasz”: „Święć się Imię Two­je”. Zapraszamy!

2. Nie­dzie­la dzi­siej­sza jest ostat­nią nie­dzie­lą roku litur­gicz­ne­go. Za tydzień roz­po­czy­na się Adwent, litur­gicz­ne przy­go­to­wa­nie do Świąt Naro­dze­nia Pań­skie­go. Pamię­taj­my o wyjąt­ko­wym cha­rak­te­rze tego chrze­ści­jań­skie­go cza­su, w któ­rym kie­ru­je­my nasze ser­ca ku ocze­ki­wa­niu powtór­ne­go przyj­ścia Jezu­sa w chwa­le na koń­cu cza­sów oraz przy­go­to­wu­je­my się do Świąt wspo­mi­na­ją­cych pierw­sze przyj­ście Chry­stu­sa na zie­mię. Tra­dy­cyj­ne nabo­żeń­stwo adwen­to­we – Rora­ty odpra­wiać będzie­my w dni powsze­dnie od przy­szłej nie­dzie­li przez cały Adwent o godz. 7.00. Ser­decz­nie zapra­sza­my do wspól­nej modlitwy.

3. Cari­tas Pol­ska zapo­wie­dzia­ło dorocz­ną akcję: Wigi­lij­ne Dzie­ło Pomo­cy Dzie­ciom. Od pierw­szej nie­dzie­li adwen­tu w zakry­stii Bazy­li­ki będzie moż­na nabyć świe­ce i opłat­ki na stół wigilijny.

4. W ostat­nim cza­sie wspar­li­śmy ofia­ra­mi pieniężnymi:
• Dzie­ło Nowe­go Tysiąc­le­cia – 1121zł
• Pomoc dla Kościo­ła Prze­śla­do­wa­ne­go – 3170zł
• Kuch­nię dla ubo­gich przy ul. Odro­wą­ża – 7728zł
Za zło­żo­ne ofia­ry skła­da­my ser­decz­ne Bóg zapłać!