0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Uroczystość Najświętszej Trójcy

Uroczystość Najświętszej Trójcy

1. Dziś w Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej koń­czy się okres spo­wie­dzi i komu­nii wielkanocnej.

2. W tygo­dniu prze­ży­wać będziemy:
‑w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Alber­ta Chmie­low­skie­go; o godz. 16.30, w 336. rocz­ni­cę Wik­to­rii Wie­deń­skiej modli­twa przy tabli­cy pamiąt­ko­wej Jana III Sobie­skie­go przed bazyliką;
‑w śro­dę — wie­czór uwiel­bie­nia na kra­kow­skim Ryn­ku w godzi­nach 19.00 – 22.00. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na pla­ka­tach. Wyda­rze­nie będzie poprze­dzo­ne Tri­du­um modli­tew­nym z ado­ra­cją w koście­le św. Wojciecha;
‑w czwar­tek — Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa; we wszyst­kich kato­lic­kich wspól­no­tach będą odpra­wio­ne pro­ce­sje z Naj­święt­szym Sakra­men­tem. Na tę w Sta­rym Mie­ście zapra­sza Metro­po­li­ta Kra­kow­ski o godz. 9.00 na Wawel; po jej zakoń­cze­niu, ok. godz. 12.30 będzie odpra­wio­na przed naszą bazy­li­ką msza święta.
Poza tym msze w naszym koście­le będą odpra­wio­ne w tym dniu o godz. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00 i 18.30. Potem przez całą okta­wę Boże­go Cia­ła codzien­nie po wie­czor­nej Mszy św. będzie­my odpra­wiać pro­ce­sję eucha­ry­stycz­ną wewnątrz bazyliki;
‑w pią­tek– wspo­mnie­nie św. Aloj­ze­go Gon­za­gi. O godz. 15.00 koron­ka do miło­sier­dzia Boże­go z modli­twa­mi za zmar­łych pole­ca­nych w wypominkach;

3. W przy­szłą sobo­tę spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go u Sióstr Pre­zen­tek przy Świę­te­go Jana o godz. 14.30.