0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Uroczystość Najświętszej Trójcy

Uroczystość Najświętszej Trójcy

1. Dziś w Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej koń­czy się okres spo­wie­dzi i komu­nii św. wielkanocnej.

2. W roz­po­czę­tym tygodniu:
— w ponie­dzia­łek — wspo­mnie­nie św. Jadwi­gi, kró­lo­wej;
— w czwar­tek — Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa; w kato­lic­kich wspól­no­tach będą odpra­wio­ne pro­ce­sje  z Naj­święt­szym Sakra­men­tem, z zacho­wa­niem zasad bez­pie­czeń­stwa. Na tę w Kra­ko­wie zapra­sza Metro­po­li­ta Kra­kow­ski. O godz. 9.00 roz­pocz­nie się Msza świę­ta na Wawe­lu; po jej zakoń­cze­niu pój­dzie­my w tra­dy­cyj­nej pro­ce­sji do czte­rech ołta­rzy Sta­re­go Mia­sta. Ok. godz. 12.30 będzie odpra­wio­na przed naszą bazy­li­ką Msza świę­ta przy czwar­tym ołtarzu.
Poza tym Eucha­ry­stie w naszym koście­le będą odpra­wio­ne w tym dniu o godz. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00 oraz 18.30 i 20.00. Potem przez całą okta­wę Boże­go Cia­ła codzien­nie po wie­czor­nej Mszy św. będzie­my odpra­wiać pro­ce­sję eucha­ry­stycz­ną wewnątrz bazyliki;
— w pią­tek — wspo­mnie­nie bł. Pio­tra Dań­kow­skie­go;
— w sobo­tę — wspo­mnie­nie św. Anto­nie­go z Padwy.

3. Zachę­ca­jąc do udzia­łu w nabo­żeń­stwach w naszym koście­le przy­po­mi­na­my jed­no­cze­śnie o zacho­wa­niu reguł bez­pie­czeń­stwa i obo­wiąz­ku nosze­nia masek. Z uwa­gi na proś­by wier­nych Komu­nia świę­ta na rękę będzie udzie­la­na w pierw­szej kolej­no­ści, a chcą­cych przy­jąć Eucha­ry­stię w spo­sób tra­dy­cyj­ny pro­si­my o cier­pli­wość i podej­ście na koń­cu lub przyj­mo­wa­nie Komu­nii św. przy cybo­rium — taber­na­ku­lum znaj­du­ją­cym się w cen­trum kościoła.

4. Zapro­sze­nie do wzię­cia udzia­łu w pro­ce­sji Boże­go Ciała

Dro­dzy Bra­cia i Siostry,

pra­gnę zwró­cić się do Was z zapro­sze­niem do wzię­cia udzia­łu w cen­tral­nej pro­ce­sji Boże­go Cia­ła, któ­ra odbę­dzie się dnia 11 czerw­ca br. zgod­nie z wie­lo­wie­ko­wą tra­dy­cją nasze­go Miasta.
Wyj­dzie­my z Panem Jezu­sem, obec­nym w Naj­święt­szym Sakra­men­cie, na uli­ce i pla­ce kró­lew­skie­go Mia­sta Kra­ko­wa, aby wyznać naszą wia­rę w Boga i pro­sić o Jego błogosławieństwo.
Pro­ce­sja roz­pocz­nie się o godz. 900 Mszą św. spra­wo­wa­ną przy ołta­rzu polo­wym na dzie­dziń­cu przed Kate­drą Wawel­ską, po czym Dro­gą Kró­lew­ską przej­dzie na Rynek Głów­ny. Zatrzy­mu­jąc się przy kolej­nych czte­rech ołta­rzach, zbu­do­wa­nych obok kościo­łów: św. Idzie­go, świę­tych Apo­sto­łów Pio­tra i Paw­ła, św. Woj­cie­cha i przy Bazy­li­ce Mariac­kiej, będzie­my roz­wa­żać Sło­wo Boże i modlić się w inten­cjach szcze­gól­nie dzi­siaj waż­nych i aktualnych.
W tym roku tema­ty­ka ołta­rzy nawią­zy­wać będzie do hasła roku dusz­pa­ster­skie­go „Wiel­ka tajem­ni­ca wia­ry”. W roku jubi­le­uszu stu­le­cia uro­dzin św. Jana Paw­ła II Wiel­kie­go nie zabrak­nie rów­nież reflek­sji nad jego nauczaniem.
Po zakoń­cze­niu pro­ce­sji przed Bazy­li­ką Mariac­ką zosta­nie odpra­wio­na Msza świę­ta, zwłasz­cza dla tych, któ­rzy nie mogli uczest­ni­czyć w Eucha­ry­stii na Wzgó­rzu Wawelskim.
Ser­decz­nie pro­szę, aby w pro­ce­sji Boże­go Cia­ła uczest­ni­czy­ły repre­zen­ta­cje wszyst­kich kra­kow­skich para­fii wraz ze swo­imi Księż­mi Pro­bosz­cza­mi i Rek­to­ra­mi kościo­łów, asy­sty pro­ce­syj­ne, zgro­ma­dze­nia zakon­ne żeń­skie i męskie, brac­twa, sto­wa­rzy­sze­nia, wspól­no­ty, woj­sko, ludzie nauki i kul­tu­ry, wła­dze miej­skie i samo­rzą­do­we, szko­ły kato­lic­kie oraz mło­dzież. W obli­czu wciąż zagra­ża­ją­cej pan­de­mii pamię­taj­my o zacho­wa­niu sto­sow­nych prze­pi­sów pań­stwo­wych, któ­re sto­ją na stra­ży nasze­go bez­pie­czeń­stwa, zdro­wia i życia.

Z ser­ca wszyst­kim błogosławię
† Marek Jędraszewski
Arcy­bi­skup Metro­po­li­ta Krakowski