0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Uroczystość Najświętszej Trójcy

Uroczystość Najświętszej Trójcy

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-dzi­siaj prze­ży­wa­my uro­czy­stość Naj­święt­szej Trój­cy – w naszej archi­die­ce­zji koń­czy się okres spo­wie­dzi i komu­nii św. wielkanocnej;
‑w czwar­tek – uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa, Msze świę­te w naszej bazy­li­ce o 6,7,8,9,10 po zakoń­cze­niu pro­ce­sji oko­ło 12.30 oraz wie­czo­rem o godz. 18.30 i 20.00;
‑w mie­sią­cu czerw­cu zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa czerw­co­we ku czci Naj­święt­sze­go Ser­ca Jezu­so­we­go po Mszy św. wieczornej.

2. Z rado­ścią infor­mu­je­my, że w uzna­niu wybit­nych zasług dla rze­mio­sła oraz małej i śred­niej przed­się­bior­czo­ści Zarząd Związ­ku Rze­mio­sła Pol­skie­go nadał inf. Dariu­szo­wi Rasio­wi – kape­la­no­wi Mało­pol­skiej Izby Rze­mio­sła i Przed­się­bior­czo­ści – naj­wyż­sze wyróż­nie­nie w rze­mio­śle – Odzna­kę Hono­ro­wą Sza­blę Kiliń­skie­go.

3. Para­fia Mariac­ka roz­po­czy­na pro­jekt kon­ser­wa­cji koro­ny kró­lew­skiej znaj­du­ją­cej się na igli­cy wie­ży wyż­szej kościo­ła Mariac­kie­go. Na pewien czas koro­na opu­ści swo­je miej­sce. Pier­wot­na, drew­nia­na koro­na poja­wi­ła się na igli­cy heł­mu w 1628 roku. Jej powsta­nie zwią­za­ne jest z obja­wie­nia­mi wło­skie­go jezu­ity ojca Giu­lio Man­ci­nel­le­go, w któ­rych Mary­ja pole­ca nazy­wać się Kró­lo­wą Pol­ski. Obec­na, mie­dzia­na koro­na wyko­na­na zosta­ła w 1666 roku. Pro­jekt współ­fi­nan­so­wa­ny jest z Naro­do­we­go Fun­du­szu Rewa­lo­ry­za­cji Zabyt­ków Kra­ko­wa w ramach pro­jek­tu klu­czo­we­go Spo­łecz­ne­go Komi­te­tu Odno­wy Zabyt­ków Krakowa.

4. W przy­szłą sobo­tę, 10 czerw­ca o godz. 20.00 odbę­dzie się w bazy­li­ce kon­cert orga­no­wy w wyko­na­niu Toma­sza Socz­ka w ramach cyklu Mariac­kich Kon­cer­tów Orga­no­wych. Ser­decz­nie zapra­sza­my

5. Insty­tut Świę­tej Jadwi­gi Kró­lo­wej Pol­ski zapra­sza na sesję nauko­wą 10 czerw­ca o godz. 12 u Kar­me­li­tów, szcze­gó­ły na pla­ka­cie w gablo­cie parafialnej.

6. Mło­dzież z wolon­ta­ria­tu św. Elia­sza pro­wa­dzi dzi­siaj w kruch­cie naszej bazy­li­ki sprze­daż ikon, dochód prze­zna­czo­ny jest na pomoc dla Ukra­iny, zapraszamy!