0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Uroczystość Najświętszej Trójcy

Uroczystość Najświętszej Trójcy

26 maja 2024 

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła przeżywamy:
-dzi­siaj – uro­czy­stość Naj­święt­szej Trój­cy, koń­czy się w naszej Archi­die­ce­zji okres Komu­nii Świę­tej Wielkanocnej;
‑w śro­dę – wspo­mnie­nie św. Urszu­li Ledóchowskiej;
w czwar­tek – Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa, msze św. w naszej bazy­li­ce o 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, po zakoń­cze­niu pro­ce­sji oko­ło 12.30 oraz wie­czo­rem o godz. 18.30 i 20.00;
‑w pią­tek – świę­to Nawie­dze­nia NMP, zapra­sza­my na ostat­nie w tym roku nabo­żeń­stwo majo­we o godz. 18.00;
‑w sobo­tę – wspo­mnie­nie św. Justy­na, męczennika.

2. Zapra­sza­my do udzia­łu w cen­tral­nej Pro­ce­sji Boże­go Cia­ła, któ­rą roz­pocz­nie Msza Świę­ta na pla­cu przed Kate­drą Wawel­ską w naj­bliż­szy czwar­tek o godz. 9.00.  Jed­no­cze­śnie zapra­sza­my do zaan­ga­żo­wa­nia się dzie­ci w tego­rocz­ną cen­tral­ną Pro­ce­sję. Zapra­sza­my dziew­czyn­ki do sypa­nia kwia­tów i chłop­ców do dzwo­nie­nia. Pró­ba dla dzie­ci i rodzi­ców w śro­dę 29.05.2024 o godz. 19.00 na dzie­dziń­cu Kurii Metro­po­li­tal­nej w Kra­ko­wie przy ul. Fran­cisz­kań­skiej 3.  Pro­si­my rów­nież, by skła­dać płat­ki kwia­tów na ul. Fran­cisz­kań­ską 3 do 29 maja.

3. W sobo­tę 1 czerw­ca zapra­sza­my na zwie­dza­nie sie­dzi­by Arcy­brac­twa Miło­sier­dzia przy ul. Sien­nej 5 w Kra­ko­wie, zwie­dza­nie odbę­dzie się w dwóch gru­pach z prze­wod­ni­kiem o godz. 11.00 i 12.00. Wstęp wol­ny. Moż­li­wość zło­że­nia ofia­ry na cele sta­tu­to­we. Po zakoń­czo­nym zwie­dza­niu zapra­sza­my do Kawia­ren­ki Arcybrackiej.

4. W sobo­tę 1 czerw­ca zapra­sza­my na pierw­szy kon­cert w ramach Mariac­kich Kon­cer­tów Orga­no­wych. Wyko­naw­ca­mi będą prof. Andrzej Sza­dej­ko – orga­ny oraz Mar­cin Wasi­lew­ski-Kruk – kan­tor bazy­li­ki Mariac­kiej. Szcze­gó­ły na pla­ka­tach oraz naszej stro­nie inter­ne­to­wej. Wstęp wolny.

5. Dzi­siaj na Majów­ce oraz Mszy Świę­tej o godz. 18.30 zaśpie­wa­ją dzie­ci z zespo­łu Pro­wadź mnie, po Mszy Świę­tej zapra­sza­my na krót­ki koncert.

Św. Józef z Chrystusem i Fundatorką, koniec XVII w., fot. J. Pajor