0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Uroczystość Narodzenia Pańskiego

Uroczystość Narodzenia Pańskiego

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będziemy:
• dziś – Uro­czy­stość Naro­dze­nia Pańskiego;
• we wto­rek — świę­to św. Szcze­pa­na. Skład­ka prze­zna­czo­na jest na potrze­by Uni­wer­sy­te­tu Papie­skie­go Jana Paw­ła II w Kra­ko­wie. Msze św. w pierw­szy i dru­gi dzień świąt według porząd­ku niedzielnego;
• w śro­dę – świę­to św. Jana, apo­sto­ła i ewan­ge­li­sty. W Koście­le Sióstr Pre­zen­tek przy ul. Św. Jana 7 uro­czy­sto­ści odpustowe;
• w czwar­tek – świę­to św. Mło­dzian­ków, męczen­ni­ków. Mło­dzież ze wspól­no­ty „Chry­stus w Sta­rym Mie­ście” zapra­sza na Msze św. o 18.30, a po niej na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu pt. „OdNo­wa”;
• w sobo­tę o godz. 18.00 chór „Hasło” zapra­sza na kon­cert kolęd oraz do wspól­nej modli­twy pod­czas Mszy św. wieczornej;
• w następ­ną nie­dzie­lę – świę­to Świę­tej Rodzi­ny, Jezu­sa, Maryi i Józe­fa. O godz. 18.00 uro­czy­ste Nie­szpo­ry a po nich kon­ce­le­bro­wa­na Msza świę­ta dzięk­czyn­na za wszel­kie łaski jakich doświad­czy­li­śmy od Boga w całym 2017 roku. W tym dniu nie będzie Mszy św. o godz. 20.00;

2. Od 27 grud­nia roz­po­czy­na­my kolę­dę. Jej plan będzie suk­ce­syw­nie wywie­sza­ny w gablo­cie oraz na stro­nie internetowej.

3. Zachę­ca­my do naby­wa­nia w zakry­stii naj­now­szej publi­ka­cji poświę­co­nej bazy­li­ce Mariac­kiej Pana Lesz­ka Maza­na pt. „Jest tam w Kra­ko­wie kościół Maryi Pan­ny…” oraz kalen­da­rza z wido­kiem na Wiel­ki Ołtarz

4. Ser­decz­nie zapra­sza­my do ado­ra­cji szop­ki, któ­ra znaj­du­je się w pół­noc­nej nawie bazy­li­ki w kapli­cy św. Wawrzyńca.

5. Do 20 stycz­nia 2018 roku będą trwać wśród miesz­kań­ców Para­fii Mariac­kiej wybo­ry do Rady Para­fial­nej nowej, trzy­let­niej kaden­cji. Głos będzie moż­na oddać na dostar­czo­nych w cza­sie wizy­ty dusz­pa­ster­skiej kar­tach. Pole­ca­my wszyst­kim wier­nym tro­skę o naszą wspólnotę.

KOLĘDA 2017/​2018

ul. św. Toma­sza (nr 2 – 24) – 27 grud­nia, od godz. 16.00
ul. św. Toma­sza (nr 26- 33) – 30 grud­nia, od godz. 16.00
Mały Rynek – 2 stycz­nia, od godz. 16.00
Ul. Sien­na, ul. Sto­lar­ska – 8 stycz­nia, od godz. 16.00
Plac Mariac­ki – 15 stycz­nia, od godz. 16.00