0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Uroczystość Narodzenia Pańskiego

Uroczystość Narodzenia Pańskiego

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będziemy:
‑dziś – uro­czy­stość Naro­dze­nia Pań­skie­go – ofia­ra­mi do ozna­czo­nych skar­bon w bazy­li­ce wspie­ra­my chrze­ści­jan miesz­ka­ją­cych w Syrii;
‑w czwar­tek – świę­to św. Szcze­pa­na. Skład­ka prze­zna­czo­na jest na potrze­by Uni­wer­sy­te­tu Papie­skie­go Jana Paw­ła II w Kra­ko­wie. Msze św. w pierw­szy i dru­gi dzień świąt według porząd­ku niedzielnego;
-w pią­tek – świę­to św. Jana. W Koście­le Sióstr Pre­zen­tek przy ul. Św. Jana 7 uro­czy­sto­ści odpustowe;
‑w sobo­tę – świę­to św. Mło­dzian­ków;
-w następ­ną nie­dzie­lę – świę­to Świę­tej Rodzi­ny, Jezu­sa, Maryi i Józe­fa;

2. Z rado­ścią infor­mu­je­my, że ks. abp Marek Jędra­szew­ski, metro­po­li­ta kra­kow­ski nadał Grze­go­rzo­wi Kota­li, nota­riu­szo­wi Kurii Metro­po­li­tal­nej oraz posłu­gu­ją­ce­mu w naszej Para­fii tytuł kano­ni­ka. Życzy­my obfi­to­ści łask w posłu­dze i opie­ki MB – Patron­ki Parafii.

3. Z począt­kiem stycz­nia roz­po­czy­na­my kolę­dę. Jej plan będzie suk­ce­syw­nie wywie­sza­ny w gablo­cie oraz na stro­nie inter­ne­to­wej.  

4. Jako wyraz wdzięcz­no­ści Bogu za to, że stał się czło­wie­kiem i jest wciąż obec­ny pośród nas może­my podzi­wiać w bazy­li­ce bożo­na­ro­dze­nio­wą szop­kę. Twór­ca z połu­dnio­we­go Tyro­lu two­rzył rzeź­biar­ską for­mę dedy­ku­jąc ją dla nasze­go kościo­ła. Zachę­ca­my do modli­twy i ado­ra­cji Świę­tej Rodzi­ny: Jezu­sa, Maryi i Józe­fa w kapli­cy Mazarakich.