0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będziemy:

· w czwar­tek – wspo­mnie­nie św. Ire­ne­usza. Po Mszy o 18.30 ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu pt. „Jed­na Dru­ży­na – Jeden Cel!”, pro­wa­dzo­na przez wspól­no­tę „CHRYSTUSSTARYM MIEŚCIE”;

· w pią­tek – uro­czy­stość św. Apo­sto­łów Pio­tra i Paw­ła. Msze św. w bazy­li­ce od 6 do 8 co pół godzi­ny, a następ­nie o 9, 10, 11 i 18.30. Z racji uro­czy­sto­ści nie obo­wią­zu­je wstrze­mięź­li­wość od pokar­mów mię­snych. W pobli­skim koście­le przy ul. Grodz­kiej suma odpu­sto­wa o godz. 18.00. W naszej bazy­li­ce o godz. 19.30 kon­cert w wyko­na­niu Chó­ru Cantata;

2. Miło nam poin­for­mo­wać, że ks. abp Marek Jędra­szew­ski powie­rzył orga­ni­za­cję kolej­ne­go Świa­to­we­go Dnia Ubo­gich w Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej Archi­pre­zbi­te­ro­wi kościo­ła Mariac­kie­go wraz z całą Para­fią. Metro­po­li­ta Kra­kow­ski mia­no­wał też z dniem 25 sierp­nia ks. Grze­go­rza Kota­lę, wika­riu­sza naszej Para­fii, nota­riu­szem Kurii Metro­po­li­tal­nej w Kra­ko­wie. Księ­dzu Grze­go­rzo­wi życzy­my opie­ki MB Wnie­bo­wzię­tej w peł­nie­niu posługi.

3. Roz­po­czę­ły się waka­cje — rodzi­nom, dzie­ciom i mło­dzie­ży życzy­my miłe­go, bez­piecz­ne­go wypo­czyn­ku i odkry­wa­nia Stwór­cy w świecie.

4. W zakry­stii są już dostęp­ne nowe kalen­da­rze mariac­kie na 2019 rok z wize­run­ka­mi Madon­ny z naszej świą­ty­ni oraz publi­ka­cje poświę­co­ne bazy­li­ce Mariac­kiej. Zachę­ca­my do nabycia.