0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Uroczystość NMP Królowej Polski

Uroczystość NMP Królowej Polski

1. Zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy do naszej Patron­ki pod­czas nabo­żeństw majo­wych, któ­re będzie­my odpra­wiać przez cały mie­siąc o godz. 18.00.

2. W sobo­tę — wspo­mnie­nie św. Flo­ria­na. W pobli­skiej bazy­li­ce przy pla­cu Matej­ki uro­czy­sto­ści odpu­sto­we oraz Msza św. w int. kra­ko­wian i strażaków.

3. W naj­bliż­szą nie­dzie­lę – o godz. 11.15 Msza św. w int. zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach rocz­nych. Na Mszę św. o 18.30 cele­bro­wa­ną przez arcy­bi­sku­pa Mar­ka Jędra­szew­skie­go, Metro­po­li­tę Kra­kow­skie­go, zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy matu­rzy­stów mia­sta Kra­ko­wa. Z rado­ścią rów­nież infor­mu­je­my, że w ponie­dzia­łek arcy­bi­skup Marek Jędra­szew­ski otwo­rzy i poświę­ci nową pra­cow­nię kon­ser­wa­tor­ską przy naszej para­fii miesz­czą­cą się przy pla­cu Mariac­kim 2.