0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

1. W litur­gii roz­po­czy­na­ją­ce­go się tygo­dnia będzie­my przeżywać:
— w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Bazy­le­go Wiel­kie­go i Grze­go­rza z Nazjan­zu, bisku­pów i dok­to­rów Kościoła.
— w pią­tek przy­pa­da Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go – Trzech Kró­li. Msze jak w nie­dzie­lę. Na każ­dej Mszy św. poświę­cać będzie­my kre­dę dla ozna­cza­nia naszych domów i kadzi­dło jako sym­bol naszych modlitw. Moż­na nabyć je w zakry­stii bazy­li­ki. W tym dniu z trzech punk­tów nasze­go mia­sta wyru­szy kolęd­ni­czy Orszak Trzech Kró­li, któ­ry dotrze na rynek ok. południa.
W Obja­wie­nie Pań­skie czy­li 6 stycz­nia o godz. 20.00 odbę­dzie się w naszej bazy­li­ce Kon­cert Kolęd: „DLA TRZECH KRÓLI” w wyko­na­niu Sta­ni­sła­wa Soy­ki oraz Chó­ru Aka­de­mii Muzycz­nej w Kra­ko­wie. W trak­cie kon­cer­tu będzie pro­wa­dzo­na kwe­sta dla pod­opiecz­nych Sto­wa­rzy­sze­nia Leka­rzy Nadziei. Ser­decz­nie zapra­sza­my do udzia­łu! Szcze­gó­ły na pla­ka­tach w gablotkach.

2. Trwa w para­fii mariac­kiej dusz­pa­ster­ska wizy­ta kolę­do­wa. Plan kolę­dy jest umiesz­cza­ny suk­ce­syw­nie w gablot­kach przy bazy­li­ce oraz na stro­nie inter­ne­to­wej parafii.

3. W ostat­nim cza­sie wspar­li­śmy zebra­ny­mi ofia­ra­mi w naszej bazy­li­ce w nastę­pu­ją­ce dzieła:
• Hospi­cjum dla Dzie­ci „Alma Spei” w Kra­ko­wie pod­czas kwe­sty w dniu 18 grud­nia 2016r – 9254zł.
• Fun­dusz SOS poma­ga­ją­cy samot­nym mat­kom i ich dzie­ciom — 4224zł.
• Papie­ski Uni­wer­sy­tet Jana Paw­ła II w Kra­ko­wie — 8360zł.
Wszyst­kim za zło­żo­ne ofia­ry skła­da­my ser­decz­ne – Bóg zapłać!