0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

1. Zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy pod­czas nabo­żeństw majo­wych, któ­re odpra­wia­my o godz. 18.00.

2. W roz­po­czę­tym tygodniu:
— we wto­rek — wspo­mnie­nie św. Fili­pa Nere­usza;
— w czwar­tek — po Mszy o godz. 18.30 ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu „Wresz­cie!”, pro­wa­dzo­na przez wspól­no­tę „CHRYSTUSSTARYM MIEŚCIE”;
— w pią­tek — wspo­mnie­nie św. Urszu­li Ledó­chow­skiej;

3. Z rado­ścią infor­mu­je­my, że Naro­do­wy Bank Pol­ski ofia­ro­wał bazy­li­ce Mariac­kiej srebr­ną mone­tę kolek­cjo­ner­ską oraz mone­tę oko­licz­no­ścio­wą z oka­zji 700-lecia kon­se­kra­cji kościo­ła Mariac­kie­go, któ­re w tym roku obchodzimy.

Srebr­na mone­ta kolekcjonerska