0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-dzi­siaj prze­ży­wa­my uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go. Rów­nież dzi­siaj dzię­ku­je­my Bogu za 50 lat posłu­gi kapłań­skiej Księ­dza Arcy­bi­sku­pa Mar­ka Jędra­szew­skie­go pro­sząc o Boże bło­go­sła­wień­stwo dla niego.
‑w śro­dę – wspo­mnie­nie NMP Wspo­mo­ży­ciel­ki Wier­nych;
‑w pią­tek – wspo­mnie­nie św. Fili­pa Nere­usza, pre­zbi­te­ra;
‑w przy­szłą nie­dzie­lę – uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świętego;
-zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we, codzien­nie o godz. 18.00.

2. W przy­szłą sobo­tę, 27 maja o godz. 20.00 odbę­dzie się w bazy­li­ce kolej­ny kon­cert w ramach cyklu Mariac­kich Kon­cer­tów Orga­no­wych. Wystą­pią Wil­liam Paert – orga­ny,  Vocal­con­sort  z kościo­ła św. Toma­sza w Lip­sku pod dyrek­cją Fran­ci­ski Kuba, Ale­ke Alper­mann – wio­lon­cze­la, Tobias Lam­pel­zam­mer – skrzyp­ce. W pro­gra­mie Jan Seba­stian Bach. Ser­decz­nie zapraszamy!

3. Infor­mu­je­my, że w naj­bliż­szym cza­sie roz­pocz­nie­my dzia­ła­nia zwią­za­ne z pro­jek­tem Dzie­dzic­two bazy­li­ki Mariac­kiej. Kon­ser­wa­cja ele­wa­cji wież kościo­ła i heł­mu wie­ży wyż­szej wraz z koro­ną kró­lew­ską. Pierw­szym eta­pem prac będzie ścią­gnię­cie koro­ny z igli­cy kościo­ła. Obec­na, wyko­na­na w 1666 roku koro­na – sym­bol Mat­ki Boskiej, zbu­do­wa­na jest z ośmiu ele­men­tów – tzw. liści i pokry­ta zło­tem.  Pra­ce pro­wa­dzo­ne będą przy wspar­ciu Spo­łecz­ne­go Komi­te­tu Odno­wy Zabyt­ków Kra­ko­wa i Naro­do­we­go Fun­du­szu Rewa­lo­ry­za­cji Zabyt­ków Krakowa.

grafika — Zdjęcie z krzyża, fragment, Jakub Mertens, ok. 1600, fot. P. Gąsior