0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła przeżywamy:
-dzi­siaj – uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go, o godz. 9.00 roz­po­czę­cie pro­ce­sji z Wawe­lu na Skał­kę, gdzie odbę­dzie się uro­czy­sta Msza św. z udzia­łem Epi­sko­pa­tu Pol­ski pod prze­wod­nic­twem abp Anto­nio Guido Fili­paz­zi – Nun­cju­sza Apo­stol­skie­go w Polsce;
‑w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie NMP z Fati­my, roz­po­czy­na­my modli­twę przed uro­czy­sto­ścią Zesła­nia Ducha Świętego;
‑we wto­rek – świę­to Świę­te­go Macie­ja, apo­sto­ła;
‑w czwar­tek – świę­to Św. Andrze­ja Bobo­li, pre­zbi­te­ra i męczen­ni­ka, głów­ne­go patro­na Polski;
-zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we do naszej bazy­li­ki codzien­nie o godz. 18.00.

2. W zakry­stii moż­na zamó­wić inten­cje mszal­ne, a tak­że zaku­pić dewo­cjo­na­lia mariac­kie oraz książki.

Anioł Stróż, XVIII w., fot. J. Pajor