0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Uroczystość Wniebowzięcia NMP

Uroczystość Wniebowzięcia NMP

1. Dziś w naszej bazy­li­ce prze­ży­wa­my para­fial­ny odpust ku czci Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. W tym roku szcze­gól­nie dzię­ku­je­my Bogu za ukoń­czo­ną kon­ser­wa­cję ołta­rza dłu­ta Wita Stwosza.
O godz. 18.30 Mszę świę­tą cele­bro­wał będzie w bazy­li­ce metro­po­li­ta kra­kow­ski, arcy­bi­skup Marek Jędra­szew­ski — z poświę­ce­niem odno­wio­ne­go ołta­rza. Trans­mi­sja na ante­nie TVP3 Kraków. 

2. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-we wto­rek – świę­to św. Jac­ka, kapła­na, patro­na Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej. Uro­czy­sto­ści u oo. Dominikanów.

3. Ser­decz­nie zachę­ca­my do naby­cia w naszej zakry­stii kalen­da­rza mariac­kie­go na 2022 rok. Kalen­darz zawie­ra foto­gra­fie frag­men­tów kwa­ter skrzy­deł bocz­nych i sce­ny głów­nej ołta­rza dłu­ta Wita Stwo­sza po konserwacji.

4. W minio­ną nie­dzie­lę przy naszej bazy­li­ce pro­wa­dzo­na była kwe­sta na wspar­cie kuch­ni dla ubo­gich. Zebra­no na ten cel 10.900 zł i 50 dola­rów. Bóg zapłać.