0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

1. Prze­ży­wa­jąc dzi­siej­szą uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­te­go koń­czy­my litur­gicz­ny okres wiel­ka­noc­ny. Przy­po­mi­na­my, że czas Spo­wie­dzi i Komu­nii świę­tej wiel­ka­noc­nej upły­wa za tydzień – w Uro­czy­stość Naj­święt­szej Trójcy.

 2. W nad­cho­dzą­cym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-jutro – Świę­to NMP, Mat­ki Kościo­ła – Msze świę­te w tym dniu będą od 6.00 do 8.00 — co pół godzi­ny, a potem o 9.00, 10.00, 11.00 i 18.30.
‑w śro­dę – wspo­mnie­nie św. Jadwi­gi, królowej;
-w czwar­tek – świę­to Jezu­sa Chry­stu­sa Naj­wyż­sze­go i Wiecz­ne­go Kapłana;
-w sobo­tę – wspo­mnie­nie św. Bar­na­by, apostoła. 

3. Przed naszą para­fią Mariac­ką kolej­ne waż­ne wyda­rze­nie. W naj­bliż­szą sobo­tę 11 czerw­ca o godz. 18.00 – w naszej bazy­li­ce uro­czy­ście powi­ta­my Iko­nę Naj­święt­szej Rodzi­ny, któ­ra przez ostat­nie mie­sią­ce nawie­dza para­fie naszej archi­die­ce­zji. Przez jeden dzień będzie­my gościć u sie­bie ducho­wo obec­ną Świę­tą Rodzi­nę z Naza­re­tu. Dla­te­go wszyst­kie rodzi­ny, wspól­no­ty para­fial­ne i zakon­ne znaj­du­ją­ce się na tere­nie para­fii Mariac­kiej pra­gnie­my gorą­co zapro­sić do włą­cze­nia się w prze­ży­wa­nie tego waż­ne­go, modli­tew­ne­go wyda­rze­nia i zaan­ga­żo­wa­nia się w nie zgod­nie z przy­go­to­wa­nym pla­nem. Niech dla wszyst­kich rodzin, jak zachę­ca nas nasz metro­po­li­ta arcy­bi­skup Marek Jędra­szew­ski „będzie to czas modli­twy, czu­wa­nia i zatro­ska­nia, aby wszyst­kie one były coraz bar­dziej Bogiem sil­ne”. Szcze­gó­ło­wy plan czu­wa­nia przy Iko­nie Naj­święt­szej Rodzi­ny jest wywie­szo­ny na tabli­cy ogło­szeń, oraz na stro­nie inter­ne­to­wej bazyliki. 

4. W czerw­cu codzien­nie, po Mszy św. o godz. 18.30 odma­wia­my Lita­nię do Naj­święt­sze­go Ser­ca Jezu­sa, modląc się szcze­gól­nie o łaskę poko­ju na świe­cie, o jed­ność i zgo­dę w naszej Ojczyź­nie, o miłość i wia­rę w naszych rodzinach.

5. W pią­tek o godz. 20.oo zapra­sza­my na reci­tal orga­no­wy Jona­tha­na Scot­ta w ramach Mariac­kich Kon­cer­tów Organowych. 

6. Dziś przy naszej bazy­li­ce pro­wa­dzi kwe­stę Sto­wa­rzy­sze­nie opie­ku­ją­ce się bez­dom­ny­mi – skła­da­ne ofia­ry wspo­mo­gą remont noc­le­gow­ni w Wieliczce.