0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-dzi­siaj prze­ży­wa­my uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­te­go – koń­czy ona litur­gicz­ny okres wielkanocny;
‑w ponie­dzia­łek – świę­to NMP Mat­ki Kościo­ła – Msze świę­te w naszej bazy­li­ce od godz. 6.00 do 11.00 co godzi­nę i o 18:30;
‑w śro­dę – świę­to Nawie­dze­nia NMP; zakoń­cze­nie nabo­żeństw majowych;
‑w czwar­tek – świę­to Jezu­sa Chry­stu­sa Naj­wyż­sze­go i Wiecz­ne­go Kapła­na;
-w sobo­tę – wspo­mnie­nie św. męczen­ni­ków Karo­la Lwan­gi i towa­rzy­szy, o godz. 18.00 zapra­sza­my na modli­twę w inten­cji Ojczyzny; 
-w przy­szłą nie­dzie­lę – uro­czy­stość Trój­cy Świę­tej – w naszej archi­die­ce­zji koń­czy się okres spo­wie­dzi i Komu­nii św. wielkanocnej;
‑w tym tygo­dniu przy­pa­da pierw­szy czwar­tek, pią­tek i sobo­ta miesiąca;
‑w mie­sią­cu czerw­cu zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa czerw­co­we ku czci Naj­święt­sze­go Ser­ca Jezu­so­we­go po Mszy św. wieczornej.

2. W pią­tek pod­czas Mszy św. o 18:30 modlić się z nami będą wspól­nym śpie­wem mło­dzi muzy­cy – uczest­ni­cy III Festi­wa­lu Chó­rów Chło­pię­cych w Krakowie.

3. W przy­szłą sobo­tę, 3 czerw­ca o godz. 20.00 odbę­dzie się w naszej bazy­li­ce kon­cert orga­no­wy w wyko­na­niu Johan­ne­sa Sko­oga w ramach cyklu Mariac­kich Kon­cer­tów Orga­no­wych. Ser­decz­nie zapraszamy!

4. Dzi­siaj przed naszą bazy­li­ką kwe­stę pro­wa­dzą Wolon­ta­riu­sze Misji Medycz­nej Doctors Afri­ca, pro­si­my przed­sta­wi­cie­la o kil­ka słów o tej akcji. 

grafika — Zdjęcie z krzyża, fragment, Jakub Mertens, ok. 1600, fot. P. Gąsior