0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła przeżywamy:
-dzi­siaj – uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­te­go;
‑w ponie­dzia­łek – Świę­to NMP Mat­ki Kościo­ła, msze świę­te w naszej bazy­li­ce o 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 i 18.30;
‑w śro­dę – wspo­mnie­nie świę­tej Rity z Cascii;
‑w czwar­tek – Świę­to Jezu­sa Chry­stu­sa Naj­wyż­sze­go i Wiecz­ne­go Kapła­na, Wspól­no­ta Chry­stus w Sta­rym Mie­ście zapra­sza na Eucha­ry­stię o godz. 18.30 i Ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do godz. 21.00;
‑w sobo­tę w Kate­drze na Wawe­lu o godz. 10.00 świę­ce­nia kapłań­skie, pamię­taj­my o neo­pre­zbi­te­rach w naszej modli­twie, módl­my się rów­nież  o nowe i świę­te powołania;
‑zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we codzien­nie o godz. 18.00;
‑w przy­szłą nie­dzie­lę Uro­czy­stość Naj­święt­szej Trój­cy w naszej Archi­die­ce­zji koń­czy się okres Komu­nii Świę­tej Wielkanocnej.

2. W sobo­tę 25 maja 2024r. wyru­szy jed­no­dnio­wa, XVII Pie­sza Piel­grzym­ka z Sank­tu­arium Miło­sier­dzia Boże­go w Kra­ko­wie – Łagiew­ni­kach do Sank­tu­arium Maryj­ne­go w Kal­wa­rii Zebrzy­dow­skiej. Tra­sa liczy 33 km. Zapi­sy na piel­grzym­kę są w punk­cie infor­ma­cji w sank­tu­arium w Łagiew­ni­kach, w para­fii MB Kró­lo­wej Pol­ski na Nowym Rucza­ju lub w Arce Pana w Nowej Hucie. Powrót z Kal­wa­rii do Kra­ko­wa – auto­ka­ra­mi. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje zamiesz­czo­ne są na plakatach.

3. W sobo­tę, 25 maja o godz. 19:15 zapra­sza­my na kon­cert maryj­ny w wyko­na­niu Chó­ru HASŁO z naszej bazyliki.

4. W przy­szłą nie­dzie­lę 26 maja na Majów­ce oraz mszy świę­tej o godz. 18.30 zaśpie­wa­ją dzie­ci z zespo­łu Pro­wadź mnie, po Mszy Świę­tej zapra­sza­my na krót­ki koncert.

5. W zakry­stii moż­na zamó­wić inten­cje mszal­ne, a tak­że zaku­pić dewo­cjo­na­lia mariac­kie oraz książki.

Św. Józef z Chrystusem i Fundatorką, koniec XVII w., fot. J. Pajor