0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Koncerty

V Mariacki Festiwal Organowy

V Mariacki Festiwal Organowy

Mię­dzy­uczel­nia­ny Insty­tut Muzy­ki Kościel­nej oraz bazy­li­ka Mariac­ka ser­decz­nie zapra­sza­ją na V Mariac­ki Festi­wal Orga­no­wy, któ­ry odbę­dzie się w dniach 16 lip­ca — 8 sierp­nia 2019 roku. 

Pod­czas ośmiu kon­cer­tów wyko­na­ne zosta­ną arcy­dzie­ła muzy­ki instru­men­tal­nej, wokal­nej oraz chó­ral­nej przez reno­mo­wa­nych arty­stów z Pol­ski, USA i Anglii. U stóp ołta­rza Wita Stwo­sza, po raz pierw­szy pod­czas Festi­wa­lu, będzie moż­na usły­szeć usy­tu­owa­ne w pre­zbi­te­rium śred­nie orga­ny bazy­li­ki Mariac­kiej, po prze­pro­wa­dzo­nej w zeszłym roku prze­bu­do­wie i rekon­struk­cji. Wnę­trze gotyc­kiej świą­ty­ni wypeł­nią szla­chet­ne i sub­tel­ne dźwię­ki 14-gło­so­wych orga­nów solo oraz w połą­cze­niu w fle­tem, trąb­ką, skrzyp­ca­mi czy obo­jem. Z towa­rzy­sze­niem orga­nów zabrzmią kom­po­zy­cje wokal­ne o tema­ty­ce maryj­nej oraz pie­śni Sta­ni­sła­wa Moniusz­ki, w 200. rocz­ni­cę uro­dzin tego wiel­kie­go pol­skie­go kompozytora.
Udział w cyklu let­nich kon­cer­tów zapo­wie­dzia­ły ponad­to chó­ry: Cap­pel­la Maria­lis bazy­li­ki Mariac­kiej oraz Wake­field Cathe­dral Cho­ir z Anglii, two­rząc ramy tego­rocz­nej edy­cji Mariac­kie­go Festi­wa­lu Organowego.

The Inter­col­le­gia­te Insti­tu­te of Church Music and the St. Mary­’s Basi­li­ca cor­dial­ly invi­te you to the V Mariac­ki Organ Festi­val, which will take pla­ce on July 16 — August 8, 2019.

During eight con­certs master­pie­ces of instru­men­tal, vocal and cho­ral music will be per­for­med by renow­ned arti­sts from Poland, the USA and England. At the foot of the altar of Wit Stwosz, for the first time during the Festi­val, you will be able to hear the mid­dle organs of the St. Mary­’s Basi­li­ca loca­ted in the pres­by­te­ry after recon­struc­tion and recon­struc­tion car­ried out last year. The inte­rior of the gothic tem­ple will be fil­led with noble and sub­tle sounds of 14-voice solo organs and in com­bi­na­tion with a flu­te, trum­pet, vio­lin or oboe. With the accom­pa­ni­ment of the organs, vocal com­po­si­tions on the the­me of Mary and songs by Sta­ni­sław Moniusz­ko will sound, on the 200th anni­ver­sa­ry of the birth of this gre­at Polish composer.
Also, the cho­irs Cap­pel­la Maria­lis of St. Mary­’s Basi­li­ca and Wake­field Cathe­dral Cho­ir from England anno­un­ced the par­ti­ci­pa­tion in the sum­mer con­cert series, cre­ating the fra­me­work for this year’s edi­tion of the Mariac­ki Organ Festival.

szcze­gó­ło­wy program

arty­ści I kon­cer­tu MFO
arty­ści II kon­cer­tu MFO
arty­ści III kon­cer­tu MFO
arty­ści IV kon­cer­tu MFO
arty­ści V kon­cer­tu MFO
arty­ści VI kon­cer­tu MFO
arty­ści VII kon­cer­tu MFO
arty­ści VIII kon­cer­tu MFO