0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

V Niedziela Wielkiego Postu

V Niedziela Wielkiego Postu

1. W tym tygodniu:
-ser­decz­nie zapra­sza­my na reko­lek­cje wiel­ko­post­ne pt. Obdarz nas poko­jem, któ­re trwa­ją do 30 mar­ca w naszej bazy­li­ce. W tym roku pro­wa­dzi je ks. Marek Hułyk z para­fii Zalesz­czy­ki na Ukra­inie. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje znaj­du­ją się na stro­nie inter­ne­to­wej i na pla­ka­tach. Msze św. z nauką reko­lek­cyj­ną o 10.00 i 18.30 od ponie­dział­ku do czwart­ku, nie ma w tych dniach mszy św. o godz. 10.30;
‑w czwar­tek Wspól­no­ta Chry­stus w Sta­rym Mie­ście zapra­sza na mszę św. o godz. 18.30 oraz Ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do godz. 21.00;
‑w sobo­tę zapra­sza­my na róża­niec w inten­cji Ojczy­zny o godz. 18.00;
‑za tydzień Nie­dzie­la Pal­mo­wa, o godz. 15.00 w naszej bazy­li­ce msza św. na zakoń­cze­nie Bia­łe­go Mar­szu Papie­skie­go;
‑przez cały czas Wiel­kie­go Postu zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa: w nie­dzie­lę Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyj­nym o godz. 17.30, w piąt­ki Dro­ga Krzy­żo­wa rów­nież o godz. 17.30. Pro­si­my nie odkła­dać Spo­wie­dzi Świę­tej na ostat­nią chwi­lę, z Sakra­men­tu poku­ty moż­na sko­rzy­stać w naszej bazy­li­ce od ponie­dział­ku do sobo­ty od 6.00 do 19.00.

2. Zachę­ca­my do naby­cia mono­gra­fii kościo­ła Mariac­kie­go w for­mie albu­mo­wej Kościół Mariac­ki w Kra­ko­wie. 800 lat histo­rii, któ­ra uka­za­ła się w związ­ku z obcho­da­mi 800-lecia para­fii Mariac­kiej. Ta pol­sko-angiel­ska publi­ka­cja przed­sta­wia zna­ne i nie­zna­ne fak­ty i cie­ka­wost­ki doty­czą­ce naszej bazy­li­ki napi­sa­ne przez kra­kow­skich histo­ry­ków Mar­ka Wal­cza­ka oraz Krzysz­to­fa Czy­żew­skie­go i zilu­stro­wa­ne przez foto­gra­fie Paw­ła Gąsio­ra. Album moż­na nabyć w zakrystii.

3. W zakry­stii moż­na nabyć baran­ki na stół wiel­ka­noc­ny dzie­ło pomo­cy CARITAS oraz kart­ki świąteczne.

4. Wolon­ta­riu­sze Sto­wa­rzy­sze­nia DOBROSŁAW dzię­ku­ją za kwe­stę na rzecz małej Kor­ne­lii uda­ło się zebrać 2963 zł, Bóg zapłać.

 

grafika — Pojmanie Chrystusa, fragment, Jakub Mertens, ok. 1600, fot. P. Gąsior