0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Chrystus w Starym Mieście

Spotkania

Czwartek to dzień spotkań naszej wspólnoty 🙂

Liderzy

Agnieszka Dziekan

Jan Barbacki

Duszpasterz

ks. Dariusz Głuszko

 

Postawcie Eucharystię w centrum swojego życia osobistego i wspólnotowego. Kochajcie ją, adorujcie ją”.

(św. Jan Paweł II)

 

Wspólnota Chrystus w Starym Mieście w każdy ostatni czwartek miesiąca organizuje w bazylice Mariackiej Adorację Najświętszego Sakramentu.

Wszy­scy na co dzień zaję­ci jeste­śmy wie­lo­ma spra­wa­mi: pra­cu­je­my, stu­diu­je­my, roz­wi­ja­my się, poświę­ca­my czas rodzi­nie i przy­ja­cio­łom. Chce­my poka­zać, że w tym wszyst­kim moż­na zna­leźć czas na wyci­sze­nie i modli­twę, a ide­al­ną prze­strze­nią do tego jest kościół. 

ADORACJA

To czas modli­twy i medy­ta­cji. W bazy­li­ce panu­je spo­kój, a przy­ga­szo­ne świa­tła i zapach kadzi­dła poma­ga­ją wyczuć mistycz­ną obec­ność Boga. Ado­ra­cji towa­rzy­szą śpie­wy i roz­wa­ża­nia Pisma Świę­te­go, ale rów­nie waż­ne są momen­ty ciszy. Na zakoń­cze­nie kapłan udzie­la bło­go­sła­wień­stwa i wiel­bi­my Dobre­go Boga!

Od paź­dzier­ni­ka 2020 roku zaczę­li­śmy nowy, rocz­ny cykl dzie­wię­ciu Ado­ra­cji, by roz­wa­żać zna­ki Bożej czu­ło­ści. Może w kil­ku Sło­wach, może w drob­nym geście, a może w czy­nie — tak kon­kret­nym i wymow­nym, że słów nie potrze­ba — Pan Bóg wyra­ża Swo­ją CZUŁOŚĆ. W cza­sie Ado­ra­cji będzie­my wyczu­lać ser­ca, oczy i uszy na te zna­ki Bożej czu­ło­ści. W ciszy Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, w zapa­trze­niu się w Jezu­sa i trwa­niu przy Nim, w spo­tka­niu — nasze ser­ca będą mogły ode­rwać się od codzien­no­ści i wsłu­chać w Jego głos.
Ten cykl Ado­ra­cji potrwa do czerw­ca 2021 roku. Zapraszamy! 🙂

Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu to taki czas, gdy codzien­ne tro­ski moż­na oddać Panu — u stóp ołta­rza, a może w ostat­niej ław­ce Bazy­li­ki Mariac­kiej. Tu moż­na zatrzy­mać się, na chwi­lę nie myśleć o trwa­ją­cej epi­de­mii i rosną­cych sta­ty­sty­kach, pro­ble­mach eko­no­micz­nych, nie­pew­no­ści kolej­nych mie­się­cy… Zapa­trzyć się w Nie­go i zaufać, że On nie tyl­ko to wszyst­ko widzi, ale jest ponad tym i chce nas przez to przeprowadzać.

Pod­czas ado­ra­cji może­my odna­leźć pokój i radość w ciszy Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Może znasz kogoś, kto potrze­bu­je wła­śnie takie­go spo­tka­nia? Zaproś ją/​go!

Dla osób, któ­re tego potrze­bu­ją, ist­nie­je moż­li­wość spo­wie­dzi lub roz­mo­wy z księ­dzem (w zależ­no­ści od mie­sią­ca — tak­że w języ­kach obcych).

W STARYM MIEŚCIE

Część z nas (tzw. Gru­pa Tere­no­wa) wycho­dzi na Rynek i naj­bliż­sze uli­ce i pro­po­nu­je prze­chod­niom, by wstą­pi­li choć na chwi­lę do bazy­li­ki Mariac­kiej. Nie pró­bu­je­my do nicze­go nama­wiać – infor­mu­je­my, że odby­wa się comie­sięcz­na ado­ra­cja, że moż­na na chwi­lę porzu­cić codzien­ność i pobyć z Bogiem. To, czy ktoś sko­rzy­sta z zapro­sze­nia i jak dłu­go zosta­nie na ado­ra­cji, to spra­wa oso­bi­sta. Dla nas naj­waż­niej­sze jest zapew­nie­nie moż­li­wo­ści spo­tka­nia Jezusa.

KIEDY SIĘ SPOTYKAMY?

1. Ostat­ni czwar­tek mie­sią­ca — ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU — spo­ty­ka­my się wszy­scy z Panem w Bazy­li­ce Mariac­kiej. Na wiel­bie­niu, w ciszy, medy­ta­cji, sku­pie­niu, ale też w rado­ści z odda­wa­nia chwa­ły Panu!
2. Pierw­szy czwar­tek mie­sią­ca — spo­tka­nie for­ma­cyj­no-orga­ni­za­cyj­ne wspól­no­ty (zamknię­te) ze wspól­nym roz­wa­ża­niem Sło­wa Bożego.
3. Dru­gie czwart­ki mie­sią­ca — spo­tka­nia for­ma­cyj­ne wspól­no­ty — chcesz przyjść? Napisz 🙂
4. Każ­de wtor­ki — poran­ne msze św. + śnia­da­nie. Szcze­gó­ły u nas 🙂
5. Spo­tka­nia Gru­py Tere­no­wej (Ewan­ge­li­za­cyj­nej) — 2x w mie­sią­cu, chcesz ewan­ge­li­zo­wać i zapra­szać na spo­tka­nie z Panem? Napisz do nas!
6. Spo­tka­nia Zespo­łu Muzycz­ne­go — dwa razy w miesiącu
Znajdź nas na FB! –>  www​.face​bo​ok​.com/​C​h​r​y​s​t​u​s​W​S​t​a​r​y​m​M​iescie
Jeste­śmy też na Insta­gra­mie: @chrystuswstarymmiescie

ADORACJADLA KOGO?

Dla wszyst­kich. Dla osób, któ­re są bli­sko Kościo­ła, i dla tych, któ­rym do Kościo­ła dale­ko. Dla osób, któ­re doświad­czy­ły bło­go­sła­wień­stwa pły­ną­ce­go z ado­ra­cji, i dla tych, któ­re jesz­cze nigdy w ado­ra­cji nie uczestniczyły.
Dla nas. Wzię­li­śmy sobie do ser­ca sło­wa św. Jana Paw­ła II, by Eucha­ry­stię umie­ścić w cen­trum swo­je­go życia. Comie­sięcz­na ado­ra­cja nam o tym przy­po­mi­na. W cza­sie ado­ra­cji może­my się głę­bo­ko wyci­szyć, pomo­dlić, opo­wie­dzieć o swo­ich spra­wach Bogu, a tak­że Go uwielbiać! 

DLACZEGO TO ROBIMY?

Jako mło­dzi-doro­śli kato­li­cy robi­my raban, o któ­rym mówił i do któ­re­go zachę­ca papież Fran­ci­szek. Nie chce­my żyć byle jak, ale żyć w peł­ni. Idzie­my pod prąd z entu­zja­zmem i rado­ścią ku nowym wyzwa­niom,  któ­re nie­sie współ­cze­sny świat. Jako świec­cy w Koście­le chce­my rów­nież przy­bli­żać innych do Chry­stu­sa, by Go spo­tka­li. Chce­my być świad­ka­mi, chce­my two­rzyć wspól­no­tę ludzi świa­do­mych swo­jej wia­ry, odpo­wie­dzial­nych i… radosnych! 😉
Wedle nowej ewan­ge­li­za­cji. To fascynujące!

ZESPÓŁ MUZYCZNY

Nasza wspól­no­ta roz­wi­ja rów­nież w nowe posłu­gi, cze­go dowo­dem jest powsta­ły w 2018 roku zespół muzycz­ny, któ­ry na sta­łe posłu­gu­je na Ado­ra­cjach oraz wewnętrz­nych spo­tka­niach wspólnoty.
Utwo­ry nasze­go zespo­łu może­cie zna­leźć na naszym YouTu­be­’ie: https://​www​.youtu​be​.com/​c​h​a​n​n​e​l​/​U​C​u​o​G​_​d​F​A​p​M​3​f​d​6​T​t​g​rZV-WQ
Wszyst­kie zdję­cia z comie­sięcz­nych Ado­ra­cji wyko­nu­je nasz wspól­no­to­wy foto­graf — Robert Gierlicki.