0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Sala na Górze

Spotkania

Drugie czwartki miesiąca
Msza święta o 18:30
Katecheza o 19:30

Koordynator

Ania Wojna

 

Jesteśmy wspólnotą, dla której bardzo ważne jest przebywanie razem i dzielenie się wiarą. Naszą najbardziej rozpoznawalną inicjatywą są katechezy czwartkowe.

Spotkanie i modlitwa

Naszą naj­więk­szą rado­ścią jest spę­dza­nie razem cza­su – na co dzień, zwy­czaj­nie. Pra­gnie­my razem szu­kać Boga i razem prze­ży­wać naszą wia­rę. Wspól­nie uczest­ni­czy­my w Eucha­ry­stii i ado­ra­cji, modli­my się i czy­ta­my Pismo Święte.

Katechezy czwartkowe

Wia­ra bie­rze się ze słu­cha­nia. Dla­te­go już od kil­ku lat orga­ni­zu­je­my w bazy­li­ce Mariac­kiej kate­che­zy czwart­ko­we – otwar­te dla wszyst­kich kon­fe­ren­cje połą­czo­ne z dys­ku­sją. W każ­dym roku aka­de­mic­kim kate­che­zom towa­rzy­szy inny temat prze­wod­ni. Do Sali na Górze zapra­sza­my gości, któ­rzy opo­wia­da­ją o Bogu, Koście­le i świe­cie z chrze­ści­jań­skiej perspektywy.

Wtedy wrócili do Jerozolimy (…). Przybywszy tam, weszli do sali na górze i przebywali w niej: Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, brat Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego”.

Dz 1, 12–14

Dotychczasowe cykle katechez:

Mia­sto się budzi! 9xMercy
Będziesz czło­wie­kiem
Kościół w 5D
Tu się z‑wiedza Kościół katolicki
A wła­śnie, że kato­li­cyzm. Od A do Z

Marzenia

Marzy nam się wspól­ny dom w ser­cu mia­sta. Prze­strzeń budo­wa­nia wspól­no­ty, wymia­ny myśli i roz­wo­ju kul­tu­ral­ne­go. Chrze­ści­jań­ska kawiar­nia, w któ­rej będzie miej­sce na ewan­ge­li­za­cję i modli­twę oraz na spo­tka­nia ludzi z róż­nych środowisk.