0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Wspólnoty zakonne w hołdzie Królowej Krakowa

Wspólnoty zakonne w hołdzie Królowej Krakowa

Pod­czas obcho­dów uro­czy­sto­ści Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej, wspól­no­ty zakon­ne odda­ły hołd Kró­lo­wej Kra­ko­wa, w ramach Jubi­le­uszu 50-lecia koro­na­cji mariac­kie­go wize­run­ku Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej. Mszy św. prze­wod­ni­czył ks. kar­dy­nał Sta­ni­sław Dziwisz. 

Straż nad mia­stem nie jest tyl­ko dome­ną ludz­ką. Od daw­na mia­sta całe, cechy rze­miosł, gru­py kupiec­kie i para­fie przy­bie­ra­ły imio­na patro­nów, moż­nych pro­tek­to­rów — opie­ku­nów nie­bie­skich, świę­tych. Mamy zaszczyt w naszej bazy­li­ce czcić naj­zac­niej­szą z Patro­nek, któ­ra pra­wie od 800 lat towa­rzy­szy na dro­dze wia­ry wspól­no­cie wie­lu poko­leń kra­ko­wian. W jej wize­run­ku czę­sto­chow­skim 50 lat temu odzna­czo­nym przez papie­ską decy­zję i uko­ro­no­wa­nym przez kar­dy­na­łów Ste­fa­na Wyszyń­skie­go i Karo­la Woj­ty­łę odnaj­du­je­my wła­śnie ten rys czu­wa­nia, stra­ży nad mia­stem. Mat­ka Boża jak­by wyglą­da­ła z drzwi bazy­li­ki na Kra­ków i opie­ko­wa­ła się jego sprawami.

Potem, w roku 1979, pod­czas pierw­szej piel­grzym­ki do Pol­ski papież Jana Paweł II pod­kre­ślał tutaj wła­śnie potrze­bę cha­ry­zma­tu zakon­ne­go w naszym życiu. Dzię­ko­wał wów­czas zwłasz­cza zakon­ni­com za naśla­do­wa­nie ewan­ge­licz­nych cha­ry­zma­tów Mar­ty i Marii, sióstr Łaza­rza oraz za obec­ność na modli­twie w bazy­li­ce dedy­ko­wa­nej Maryi, Mat­ce Boga. Mówił wte­dy: A był­bym w sumie­niu nie­spo­koj­ny, czy napraw­dę byłem w Kra­ko­wie, gdy­bym nie odwie­dził bazy­li­ki Mariac­kiej, gdy­bym nie wszedł do tej wspa­nia­łej świą­ty­ni, o któ­rej trud­no jest mówić zwięź­le. Tyle w niej pięk­na, tyle wyra­zu, tyle modli­tew­ne­go nastro­ju, tyle maryj­nej tajem­ni­cy i tyle pol­sko­ści! Więc wam za to bar­dzo dzię­ku­ję, że wasza tutaj obec­ność tak licz­na przy­mu­si­ła mnie, aby tu przyjść. (…) Cie­szę się że moż­na wejść głów­ny­mi drzwia­mi, moż­na pokło­nić się Mat­ce Bożej Czę­sto­chow­skiej, uko­ro­no­wa­nej w dniu zakoń­cze­nia pere­gry­na­cji archi­die­ce­zji kra­kow­skiej. I moż­na stam­tąd pro­sto, idąc przez kościół, patrzeć w tryp­tyk Wita Stwo­sza i zachwy­cać się nim, tym gotyc­kim pięk­nem, któ­re prze­szłość pozo­sta­wi­ła nam w samym ser­cu Kra­ko­wa” — mówił pod­czas Mszy św. ks. inf. Dariusz Raś.