0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia, Wydarzenia

Komunikat parafii Mariackiej i Comarch S.A. dot. rewitalizacji organów mariackich

Komunikat parafii Mariackiej i Comarch S.A. dot. rewitalizacji organów mariackich

     

Para­fia Wnie­bo­wzię­cia NMP w Kra­ko­wie od 2015 roku sys­te­ma­tycz­nie reali­zu­je pro­jekt przy­wró­ce­nia peł­ne­go brzmie­nia muzy­ki orga­no­wej pod­czas litur­gii. Zamysł zosta­nie sfi­na­li­zo­wa­ny w roku 2021, kie­dy ukoń­czo­ny zosta­nie pro­jekt prze­bu­do­wy nowe­go instru­men­tu głów­ne­go. Remont orga­nów będzie w czę­ści sfi­nan­so­wa­ny dzię­ki dona­cji od kra­kow­skiej fir­my infor­ma­tycz­nej Comarch SA, co pozwo­li przy­bli­żyć ten waż­ny, rów­nież dla kul­tu­ry muzycz­nej Kra­ko­wa, moment i zasad­ni­czo popra­wić wła­sno­ści muzycz­nych orga­nów we wnę­trzu bazy­li­ki Mariackiej.

Comarch prze­zna­czył na ten cel znacz­ną daro­wi­znę i będzie współ­fun­da­to­rem nowe­go instru­men­tu oraz całe­go pro­jek­tu rewi­ta­li­za­cji prze­strze­ni muzycz­nej w koście­le.   Kra­kow­ska spół­ka od wie­lu lat współ­pra­cu­je z Para­fią Mariac­ką przy orga­ni­za­cji wyda­rzeń muzycz­nych i spon­so­ru­je Mariac­ki Festi­wal Orga­no­wy — cykl let­nich wyda­rzeń muzycz­nych w murach kościel­nych Para­fii — od same­go począt­ku jego istnienia

– Comarch coraz moc­niej reali­zu­je poli­ty­kę spo­łecz­nej odpo­wie­dzial­no­ści biz­ne­su i anga­żu­je się w dzia­łal­ność na rzecz ochro­ny oraz odbu­do­wy dzie­dzic­twa naro­do­we­go. Jeste­śmy fir­mą z Kra­ko­wa i zale­ży nam, aby to mia­sto roz­wi­ja­ło się wła­śnie jako miej­sce spo­tkań miło­śni­ków sze­ro­ko poję­tej kul­tu­ry z całe­go świa­ta. Dla­te­go od kil­ku lat wspie­ra­my kon­cer­ty muzy­ki orga­no­wej w koście­le Mariac­kim, któ­re gro­ma­dzą rze­sze melo­ma­nów. Bazy­li­ka jest ser­cem i sym­bo­lem  Kra­ko­wa, a hej­nał gra­ny z wie­ży mariac­kiej codzien­nie sły­szą miesz­kań­cy z całej Pol­ski i nie tyl­ko. Naj­wyż­szy czas, aby i dźwięk orga­nów roz­brzmiał z per­fek­cją należ­ną temu miej­scu – mówi prof. Janusz Fili­piak, zało­ży­ciel i pre­zes Comarch SA. 

 — Wypa­da tyl­ko podzię­ko­wać za zaan­ga­żo­wa­nie i pomoc Comar­chu w pod­trzy­my­wa­niu świet­no­ści ducho­we­go dzie­dzic­twa bazy­li­ki i mia­sta Kra­ko­wa. Cie­szę się oso­bi­ście z tego, że dotych­cza­so­wa, trzy­let­nia już współ­pra­ca z tą kra­kow­ską fir­mą przy Mariac­kim Festi­wa­lu Orga­no­wym tak dobrze owo­cu­je. Spo­dzie­wa­my się, że Comarch pozo­sta­nie na dłu­żej part­ne­rem tego przed­się­wzię­cia — sko­men­to­wał ks. dr Dariusz Raś – pro­boszcz — archi­pre­zbi­ter kościo­ła Mariac­kie­go.

Celem całe­go pro­jek­tu, w któ­ry zaan­ga­żo­wał się Comarch jest reali­za­cja dzia­łań kon­ser­wa­tor­skich, napra­wa i rewi­ta­li­za­cja całe­go instru­men­ta­rium orga­no­we­go bazy­li­ki Mariac­kiej. Gene­ral­nej kon­ser­wa­cji pod­da­je­my aktu­al­nie orga­ny chó­ro­we w pre­zbi­te­rium, czy­ści­my i stro­imy instru­ment w nawie połu­dnio­wej, a w następ­nym eta­pie prze­bu­do­wu­je­my nowy instru­ment z zacho­wa­niem gło­sów zabyt­ko­wych. Pra­ce reali­zo­wa­ne są  pod ści­słym nad­zo­rem Woje­wódz­kie­go Urzę­du Ochro­ny Zabyt­ków, Archi­die­ce­zjal­ne­go Kon­ser­wa­to­ra Zabyt­ków Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej oraz Archi­die­ce­zjal­nej Komi­sji Muzy­ki Kościelnej.

W ubie­głych latach Para­fia prze­pro­wa­dzi­ła kon­kurs i po serii ana­liz, w ści­słej współ­pra­cy z Archi­die­ce­zjal­ną Komi­sją Muzy­ki Kościel­nej wyło­ni­ła naj­lep­szą ofer­tę wyko­naw­cy z nade­sła­nych z zagra­ni­cy pro­po­zy­cji. Osta­tecz­nym kształ­tem nowe­go instru­men­ta­rium zaj­mu­je się już austriac­ka pra­cow­nia Rie­ger Orgel­bau GMbH z Schwa­rzach, któ­ra pod­ję­ła się współ­pra­cy z para­fią. War­to w tym miej­scu dodać, że fir­ma Rie­ger jest roz­po­zna­wal­nym na całym świe­cie i reno­mo­wa­nym wyko­naw­cą instru­men­tów. Jej nowe dzie­ła słu­żą m.in. w kate­drze w Regens­bur­gu, w bazy­li­ce w Naza­re­cie czy fil­har­mo­nii w Wied­niu i w Paryżu.

Funk­cja litur­gicz­na instru­men­tu jest prio­ry­te­tem zamy­słu prze­bu­do­wy kościel­ne­go instru­men­ta­rium w bazy­li­ce. Dla­te­go nowe orga­ny głów­ne będą posia­dać 62 gło­sy i into­na­cyj­nie będą współ­pra­co­wać z instru­men­tem chó­ro­wym, aby użyt­ko­wa­nie tych dwóch instru­men­tów har­mo­ni­zo­wa­ło w peł­ni z prze­strze­nią litur­gicz­ną kościo­ła. Środ­ki na dzie­ło podej­mo­wa­ne przez Para­fię pocho­dzą z kil­ku­let­nich oszczęd­no­ści i ofiar licz­nych dar­czyń­ców Para­fii Mariac­kiej w tym Comarch SA.