0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Wyciągnij rękę do ubogiego — 4. ŚDU

Wyciągnij rękę do ubogiego — 4. ŚDU

Wycią­gnij rękę do ubo­gie­go!”- pod tym hasłem odby­ła się w tym roku czwar­ta edy­cja Świa­to­we­go Dnia Ubo­gich. Mszy św. w bazy­li­ce Mariac­kiej prze­wod­ni­czył arcy­bi­skup Marek Jędraszewski.

Pomi­mo, a może przede wszyst­kim, w trwa­ją­cej pan­de­mii papież Fran­ci­szek pytał nas w orę­dziu: „Co może­my zro­bić, aby wyeli­mi­no­wać lub przy­naj­mniej zmniej­szyć mar­gi­na­li­za­cję i cier­pie­nie?”. Świa­to­wy Dzień Ubo­gich to więc nie tyl­ko wspól­na modli­twa, za któ­rą spe­cjal­nie dzię­ku­je­my obec­ne­mu pośród nas Metro­po­li­cie Kra­kow­skie­mu, ale tak­że kon­kret­na mate­rial­na pomoc udzie­la­na w Archi­die­ce­zji. I np. po zakoń­cze­niu tej Mszy św. w koście­le Mariac­kim potrze­bu­ją­cy otrzy­ma­ją żyw­ność w for­mie tzw. „Pacz­ki w Sta­rym Mie­ście”, któ­rą na ul. Szpi­tal­nej roz­da­wać będą sio­stry Duchacz­ki. Dzie­ło Pomo­cy św. Ojca Pio z ul. Smo­leńsk, przy wspar­ciu Arcy­brac­twa Miło­sier­dzia, wyda ponad 200 cie­płych posił­ków i roz­da­wać będzie ubo­gim her­ba­tę. Tych gestów miło­sier­dzia czy­nio­nych w ramach zespo­łów cha­ry­ta­tyw­nych, wspól­not i orga­ni­za­cji w naszej Archi­die­ce­zji dzie­je się dziś bar­dzo wie­le” — mówił na roz­po­czę­cie Eucha­ry­stii ks. infu­łat Dariusz Raś.

Jak pod­kre­ślał pod­czas homi­lii arcy­bi­skup Marek Jędra­szew­ski „Bóg dał nam dar życia. Bóg dał nam dar cza­su. Nasze­go cza­su. Cza­su każ­dej i każ­de­go z nas. Odmien­ne­go, róż­ne­go, ale zawsze sta­no­wią­ce­go szan­sę by oka­zy­wać dobroć, by każ­de­go dnia sta­wać się miło­sier­ny­mi na wzór miło­sier­ne­go Ojca zgod­nie z wezwa­niem Pana Jezu­sa „Bądź­cie miło­sier­ni, jak Ojciec wasz miło­sier­ny jest”. Nawią­zu­jąc do orę­dzia papie­ża Fran­cisz­ka metro­po­li­ta kra­kow­ski mówił, że „wie­le jest bied ludz­kich i wie­le nie­szczęść zarów­no mate­rial­nych jak i ducho­wych, któ­re nie­raz gło­śno krzy­czą. Obec­nie takim nie­szczę­ściem sta­ła się pan­de­mia. Nakła­nia nas ona do zacho­wa­nia dystan­su wobec dru­gie­go czło­wie­ka, do uni­ka­nia spo­tkań, ale cho­dzi tak­że o to, by poka­zać że mimo i na prze­kór tym wymo­gom trze­ba mieć odwa­gę poko­nać strach, lęk i iść z pomo­cą tym, któ­rzy tej naszej pomo­cy potrze­bu­ją, bo nie­kie­dy bez tej pomo­cy nie mają szan­sy przeżycia”.

Orga­ni­za­to­rzy ŚDU w swo­ich dzia­ła­niach wspo­ma­ga­ją nie tyl­ko oso­by ubo­gie, ale tak­że star­szych i samot­nych, któ­rzy pozo­sta­ją w domach. Wolon­ta­riu­sze odwie­dzą ich, roz­wo­żąc posił­ki oraz dzie­ląc się dobrym słowem.

Świa­to­wy Dzień Ubo­gich został usta­no­wio­ny przez papie­ża Fran­cisz­ka w 2017 roku i jest obcho­dzo­ny co roku w 33. Nie­dzie­lę Zwykłą.