0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydawnictwo Mariackie

Wydaw­nic­two Mariac­kie powsta­ło w kwiet­niu 1947 roku z ini­cja­ty­wy ówcze­sne­go archi­pre­zbi­te­ra kościo­ła Mariac­kie­go — ks. infu­ła­ta Fer­dy­nan­da Machaya.

Celem sze­rze­nia poży­tecz­nych dzieł tre­ści nauko­wo-reli­gij­nej i spo­łecz­nej, jako też celem utwo­rze­nia fun­du­szu dla odno­wie­nia i utrzy­my­wa­nia Świą­ty­ni Mar­jac­kiej two­rzy­my niniej­szem przy Koście­le N.P.M. w Kra­ko­wie wydaw­nic­two ksią­żek tre­ści nauko­wo-reli­gij­nej i spo­łecz­nej „Wydaw­nic­two Mar­jac­kie” — zapi­sa­no w doku­men­cie powo­łu­ją­cym je do życia.

Jed­ną z inspi­ra­cji zało­że­nia wydaw­nic­twa było spo­tka­nie ks. Machaya z filo­lo­giem i pro­fe­so­rem UJ Tade­uszem Sin­ką i ich roz­mo­wa na temat prze­kła­du dzieł Ojców Kościo­ła. To wła­śnie „Wybór homil­ji i kazań” św. Bazy­le­go Wiel­kie­go, któ­ry prze­tłu­ma­czył prof. Sin­ko był pierw­szą pozy­cją wyda­wa­ną przez nowo powsta­łe wydaw­nic­two. W cią­gu kil­ku lat funk­cjo­no­wa­nia wydaw­nic­two wydru­ko­wa­ło pra­wie 40 ksią­żek, w tym autor­stwa bisku­pa Tiha­méra Tótha, ks. Kazi­mie­rza Kłó­sa­ka, Mar­ka Woro­niec­kie­go OP czy ks. Igna­ce­go Różyc­kie­go. W latach 50. XX wie­ku Wydaw­nic­two Mariac­kie zaprze­sta­ło aktyw­no­ści. Wzno­wi­ło ją w 2017 roku.

Publi­ka­cje książ­ko­we wydaw­nic­twa Mariac­kie­go od 2017 roku:
1. Grze­gorz Gałąz­ka — Bazy­li­ka Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Marii Pan­ny w Krakowie
2. Leszek Mazan — Jest tam w Kra­ko­wie kościół Maryi Panny…
3. Andrzej Boch­niak — Dzwo­ny kościo­ła Mariac­kie­go w Krakowie
4. Michał Jakub­czyk — W samym ser­cu. Jan Paweł II i kościół Mariac­ki w Krakowie
5. Instru­men­ta­rium mariackie 
6. Krzysz­tof J. Czy­żew­ski, Marek Wal­czak, Paweł Gąsior — Kościół Mariac­ki w Kra­ko­wie. 800 lat historii

Spis pozy­cji Wydaw­nic­twa Mariac­kie­go z lat 1947–1950 w: D. Raś, M. Woź­niak, Ewan­ge­licz­nie demo­kra­tycz­na Pol­ska. Śla­da­mi publi­cy­sty­ki ks. Fer­dy­nan­da Machaya, Kra­ków 2021