0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Wyróżnienie „Teraz Polska”

Wyróżnienie „Teraz Polska”

Z rado­ścią infor­mu­je­my, że archi­pre­zbi­ter naszej bazy­li­ki — ks. inf. Dariusz Raś otrzy­mał spe­cjal­ne wyróż­nie­nie „Teraz Pol­ska” za kul­ty­wo­wa­nie dzie­dzic­twa naro­do­we­go. Wrę­cze­nie nagro­dy odby­ło się dzi­siaj (11.12) w sali obrad Rady Mia­sta Kra­ko­wa. Ks. infu­łat wyróż­nie­nie ode­brał z rąk Krzysz­to­fa Przy­by­ła — pre­ze­sa Fun­da­cji Pol­skie­go Godła Pro­mo­cyj­ne­go „Teraz Polska”. 

Kon­kurs „Teraz Pol­ska” orga­ni­zo­wa­ny jest 30 lat, aby wyło­nić  naj­lep­sze pol­skie pro­duk­ty, usłu­gi i inno­wa­cje, któ­re dzię­ki swo­im walo­rom jako­ścio­wym, tech­no­lo­gicz­nym i użyt­ko­wym, wyróż­nia­ją się na ryn­ku oraz mogą być wzo­rem dla innych. Lau­re­aci kon­kur­su otrzy­mu­ją pra­wo posłu­gi­wa­nia się Godłem „Teraz Polska”.

fot. A. Wojnar, ks. S. Puchała