0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Wystawa „Cud światła — średniowieczne witraże”

Wystawa „Cud światła — średniowieczne witraże”

W Muzeum Naro­do­wym w Kra­ko­wie moż­na podzi­wiać wysta­wę „Cud świa­tła – witra­że śre­dnio­wiecz­ne w Pol­sce”. Rdzeń wysta­wy sta­no­wią czter­na­sto­wiecz­ne witra­że z kościo­ła Mariackiego.

Wysta­wa ta to opo­wieść o zmia­nach ran­gi witra­żow­nic­twa w histo­rii sztu­ki. „Witra­że to dzie­ła sztu­ki, któ­re żyją dzię­ki świa­tłu i w jego ryt­mie, w ryt­mie dnia i nocy, w ryt­mie pór roku. Poja­wia­ją się i zni­ka­ją nie­za­leż­nie od naszej woli. Na wysta­wie poka­zu­je­my tak­że i ten feno­men. Za rdzeń wysta­wy może­my uznać czter­na­sto­wiecz­ne witra­że z kościo­ła Mariac­kie­go, a wyjąt­ko­wa moż­li­wość poka­za­nia ich publicz­no­ści sta­ła się jed­nym z pre­tek­stów do jej zor­ga­ni­zo­wa­nia” – pod­kre­śla kura­tor wysta­wy dr Dobro­sła­wa Horze­la. „Dzię­ki trwa­ją­cej wła­śnie restau­ra­cji ołta­rza Wita Stwo­sza i usta­wio­nym wokół nie­go rusz­to­wa­niom mogli­śmy wyjąć witra­że z okien i bar­dzo cie­szy­my się, że są pre­zen­to­wa­ne w Muzeum Naro­do­wym” –  doda­je ks. dr Dariusz Raś – pro­boszcz bazyliki.

Na wysta­wie moż­na zoba­czyć 77 witra­ży powsta­łych mię­dzy XIIXVI wie­kiem, jak rów­nież 78 innych dzieł sztu­ki, takich jak obra­zy, doku­men­ty, gra­fi­ki, książ­ki, hafty czy złot­nic­two. Z bazy­li­ki Mariac­kiej wyeks­po­no­wa­ne zosta­ły XIX-wiecz­ne kwa­te­ry: „Pod­la­sia­nie”, „Piel­grzym­ka Pola­ków”, „Pol­ska piel­grzym­ka u Piu­sa IX” , kwa­te­ry śre­dnio­wiecz­ne: „Kwa­te­ra orna­men­tal­na”, „Męczeń­stwo świę­tej”, „Pijań­stwo Noego”, „Cier­niem koro­no­wa­nie”, „Wyśmie­wa­nie Elia­sza”, „Stwo­rze­nie anio­łów”, „Stwo­rze­nie słoń­ca i księ­ży­ca”, a tak­że: kie­lich Ave Verum z XIV/​XV w., ornat z hafto­wa­ną pre­tek­stą z przed­sta­wie­niem Mat­ki Bożej z Dzie­ciąt­kiem i św. Kata­rzy­ną z ok. 1410 roku oraz XIX-wiecz­ne księgi.

To pierw­sza tak obszer­na pre­zen­ta­cja śre­dnio­wiecz­nych witra­ży w Muzeum Naro­do­wym w Kra­ko­wie. Jest pio­nier­ska w ska­li całe­go pol­skie­go muze­al­nic­twa – zarów­no ze wzglę­du na war­tość poka­za­nych dzieł, mery­to­rycz­ne opra­co­wa­nie, jak i kwe­stie kon­ser­wa­tor­skie zwią­za­ne z ich eks­po­no­wa­niem w muzeum” – mówi prof. dr hab. Andrzej Szczer­ski – dyrek­tor MNK.

Wysta­wę moż­na oglą­dać do 26 lip­ca 2020 roku w Gma­chu Głów­nym Muzeum Naro­do­we­go w Kra­ko­wie przy al. 3 Maja 1.

 

Stwo­rze­nie słoń­ca i księ­ży­ca — 1365
Pol­ska piel­grzym­ka u Piu­sa IX — 1885