0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Zasady organizacji koncertów

Bazylika Mariacka prowadzi nie tylko działalność duszpasterską, ale jest też m.in. gospodarzem licznych koncertów o charakterze sakralnym.

Bazy­li­ka Mariac­ka może udo­stęp­nić w mia­rę moż­li­wo­ści prze­strzeń kon­cer­to­wą zespo­łom muzycz­nym, któ­re poprzez śpiew chcą odda­wać chwa­łę Bogu. Pre­fe­ro­wa­ne są kon­cer­ty wokal­ne a capel­la (bez towa­rzy­sze­nia instru­men­tów). Kon­cer­ty odby­wa­ją się po ostat­niej mszy świę­tej w danym dniu — oko­ło 19.30.

Bazy­li­ka nie zaj­mu­je się orga­ni­za­cją kon­cer­tów – udo­stęp­nia tyl­ko miej­sce na kon­cert i pró­bę przed kon­cer­tem. O zadba­nie o wszyst­kie spra­wy orga­ni­za­cyj­ne zobo­wią­za­ni są sami arty­ści (kon­takt z przed­sta­wi­cie­lem bazy­li­ki, przy­go­to­wa­nie pla­ka­tów lub ulo­tek, prze­jazd, noc­leg, wyży­wie­nie i inne).

Jakie formalności są wymagane przy organizacji koncertu?

Orga­ni­za­cja kon­cer­tu wią­że się z pod­pi­sa­niem umo­wy mię­dzy bazy­li­ką a arty­sta­mi. Umo­wa powin­na zostać pod­pi­sa­na naj­póź­niej 30 dni przed pla­no­wa­nym kon­cer­tem. Nale­ży w niej oświad­czyć posia­da­nie praw licen­cyj­nych do publicz­ne­go wyko­ny­wa­nia utworów.

Jak zgłosić chęć zorganizowania koncertu?

Zespo­ły, któ­re pra­gną zaśpie­wać w bazy­li­ce Mariac­kiej, pro­si­my o kon­takt: biuro@​mariacki.​com