0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

O głębi znaczenia ukrytego w ikonach

Data

05 lutego 2017

O głębi znaczenia ukrytego w ikonach

Ser­decz­nie zapra­sza­my na pierw­sze spo­tka­nie z cyklu poświę­co­ne­mu zna­cze­niu ukry­te­mu w iko­nach, któ­re odbę­dzie się w nie­dzie­lę — 5 lute­go po Mszy Św. o godz.18:30 (ok.godz 19:30) w sali przy Bazylice.

Współ­cze­śnie w Koście­le Zachod­nim iko­ny i iko­no­pi­sar­stwo zysku­ją coraz więk­szą popu­lar­ność. Nie­wąt­pli­wie jest to ogrom­ny znak nadziei nie tyl­ko zwią­za­ny z ruchem eku­me­nicz­nym, ale rów­nież z odkry­wa­niem zapo­mnia­ne­go przez nas wspa­nia­łe­go dzie­dzic­twa ducho­wo­ści chrze­ści­jań­skie­go Wschodu.

Spo­tka­nia mają na celu pomóc nam na nowo zro­zu­mieć język tej wspa­nia­łej sztu­ki i jej teo­lo­gicz­ne­go zna­cze­nia, przez co spo­tka­nie z iko­ną prze­ro­dzi się z powierz­chow­ne­go i egzo­tycz­ne­go zacie­ka­wie­nia w praw­dzi­wą kon­tem­pla­cję pro­wa­dzą­cą do spo­tka­nia z żywym Bogiem.

PROWADZĄCY:

NADIA MIAZHEVICH

- iko­no­pi­sar­ka, pocho­dzi z Bia­ło­ru­si; ochrzczo­na w koście­le pra­wo­sław­nym, kon­wer­to­wa­ła na kato­li­cyzm obrząd­ku grec­kie­go. Uczy­ła się malar­stwa w Miń­sku. Inte­re­su­ję się sztu­ką bizan­tyj­ską. Jest autor­ką i współ­re­dak­tor­ką blo­ga poświę­co­ne­go sztu­ce ikon, iko­no­pi­sar­stwu oraz teo­lo­gii iko­ny (blo​gok​no​.com). Swo­ją pasję łączę z pra­cą nauczy­cie­la w przed­szko­lu językowo-artystycznym.

O. DR JAN STRUMIŁOWSKI OCIST

- cysters, dogma­tyk, wykła­dow­ca Wyż­sze­go Semi­na­rium Duchow­ne­go w Kato­wi­cach-Panew­ni­kach. Prze­or i mistrz nowi­cja­tu w Archio­pac­twie Cyster­skim w Jędrze­jo­wie. Zaj­mu­je się teo­lo­gią pięk­na, teo­lo­gią try­ni­tar­ną i chry­sto­lo­gią oraz teo­lo­gicz­ną teo­rią pozna­nia, zwłasz­cza w aspek­cie egzy­sten­cjal­nym i este­tycz­nym, a tak­że jej rela­cja­mi z filo­zo­fią współ­cze­sną oraz nauka­mi empi­rycz­ny­mi. Autor licz­nych publi­ka­cji, współ­re­dak­tor blo­ga „okno”.

Nadia Miazhevich, Znaczenie Ikon