0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Zwiedzanie bazyliki

Ołtarz dłu­ta Wita Stwo­sza otwie­ra­ny jest o godz. 11.50, a zamy­ka­ny o 18.00. 

 

PONIEDZIAŁEK-SOBOTA
11.30–18.00

NIEDZIELA
14.00–18.00

 

Punkt obsłu­gi zwie­dza­ją­cych zamy­ka­ny jest 15 min przed koń­cem godzin zwiedzania.

KARTY WSTĘPU
Normalne/​ 10 zł
Senio­rzy 65+/ 8 zł
Stu­den­ci, mło­dzież i dzieci/​ 5 zł
Ofia­ry tak uzy­ska­ne prze­zna­cza­my na utrzy­ma­nie kościo­ła Mariac­kie­go i jego dziedzictwa.

INFORMACJE DODATKOWE

Wcze­śniej­sze zgła­sza­nie wizy­ty nie jest wyma­ga­ne. Kar­ty wstę­pu do naby­cia wyłącz­nie w punk­cie obsłu­gi zwie­dza­ją­cych (Plac Mariac­ki 7).

Tury­ści mogą zwie­dzać przede wszyst­kim pre­zbi­te­rium i przed­nią czę­ści nawy bazy­li­ki wraz z kapli­ca­mi. Dla tury­stów prze­zna­czo­ne jest zwy­kle wej­ście od stro­ny południowej.

Wej­ście głów­ne od stro­ny Ryn­ku, pro­wa­dzi do stre­fy oso­bi­stej modli­twy, spo­wie­dzi i ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, któ­ry wysta­wio­ny jest w jed­nej z kaplic. Upra­sza się tury­stów, żeby nie korzy­sta­li z tego wejścia. 

Pod­czas zwie­dza­nia pro­si­my  o zacho­wa­nie ciszy.

Regu­la­min tymczasowy

CERTYFIKAT JAKOŚCI

Miło nam poin­for­mo­wać, że bazy­li­ce Mariac­kiej w Kra­ko­wie po raz siód­my zosta­ło przy­zna­ne wyróż­nie­nie Trip Advisor.