Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Organy

Rząd­cy bazy­li­ki Mariac­kiej w Kra­ko­wie od zara­nia jej ist­nie­nia trosz­czy­li się o wyso­ki poziom litur­gii, a tym samym muzy­ki litur­gicz­nej, któ­ra jest jej inte­gral­ną czę­ścią. Spra­wie tej słu­ży­ły zespo­ły śpie­wa­cze, instru­men­tal­ne, a przede wszyst­kim orga­ny pisz­czał­ko­we. Pierw­sza zacho­wa­na wzmian­ka o orga­nach mariac­kich pocho­dzi z 1399 roku. Na prze­strze­ni kil­ku­set lat wybu­do­wa­no w tym wnę­trzu wie­le instru­men­tów o sty­li­sty­ce odpo­wia­da­ją­cej ducho­wi epo­ki w któ­rej powstały. 

Aktu­al­nie bazy­li­ka Mariac­ka ma na wypo­sa­że­niu trzy instru­men­ty piszczałkowe:

orga­ny wiel­kieinstru­ment 56 gło­so­wy, będą­cy swo­istą hybry­dą sty­lów budow­nic­twa orga­no­we­go. Zawie­ra on kil­ka gło­sów zabyt­ko­wych oraz prze­krój pisz­cza­łek XX-wiecz­nych. Obec­nie jest on przy­bu­do­wy­wa­ny przez austriac­ką fir­mę Rie­ger Orgel­bau. Ostat­nia wcze­śniej­sza jego prze­bu­do­wa mia­ła miej­sce w latach osiem­dzie­sią­tych XX wie­ku i doko­na­ła jej fir­ma Wło­dzi­mie­rza Truszczyńskiego.

orga­ny chó­ro­we (pre­zbi­te­rium) - 14 gło­so­we. Orga­ny 12 gło­so­we pocho­dzą­ce z 1912 roku autor­stwa Kazi­mie­rza Żebrow­skie­go zosta­ły odre­stau­ro­wa­ne i odda­ne do użyt­ku w grud­niu 2018 roku.

orga­ny małe (w nawie połu­dnio­wej) – instru­ment został wybu­do­wa­ny w 1899 roku przez Toma­sza Falla.

 

REWITALIZACJA INSTRUMENTARIUMBAZYLICE

PRZEBUDOWA ORGANÓW GŁÓWNYCH