0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Organy

Rząd­cy bazy­li­ki Mariac­kiej w Kra­ko­wie od zara­nia jej ist­nie­nia trosz­czy­li się o wyso­ki poziom litur­gii, a tym samym muzy­ki litur­gicz­nej, któ­ra jest jej inte­gral­ną czę­ścią. Spra­wie tej słu­ży­ły zespo­ły śpie­wa­cze, instru­men­tal­ne, a przede wszyst­kim orga­ny pisz­czał­ko­we. Pierw­sza zacho­wa­na wzmian­ka o orga­nach mariac­kich pocho­dzi z 1399 roku. Na prze­strze­ni kil­ku­set lat wybu­do­wa­no w tym wnę­trzu wie­le instru­men­tów o sty­li­sty­ce odpo­wia­da­ją­cej ducho­wi epo­ki w któ­rej powstały. 

Aktu­al­nie bazy­li­ka Mariac­ka ma na wypo­sa­że­niu trzy instru­men­ty piszczałkowe:

orga­ny wiel­kie — posia­da­ją 62 gło­sy, w tym 8 zabyt­ko­wych pocho­dzą­cych ze star­szych mariac­kich instru­men­tów. Pod­czas rewi­ta­li­za­cji instru­men­ta­rium w bazy­li­ce w orga­nach wiel­kich zacho­wa­ne zosta­ły naj­star­sze gło­sy: Flet Major 8’ oraz Flet Minor 4’ pocho­dzą­ce z 1800 roku. W opi­nii eks­per­tów gło­sy te cha­rak­te­ry­zu­je szla­chet­ne brzmie­nie oraz wyso­ka jakość mate­ria­łu i wyko­na­nia. Nowy, bogat­szy wygląd otrzy­mał zabyt­ko­wy pro­spekt orga­no­wy, któ­ry roz­bu­do­wa­no o dwie wie­że. Całość uzu­peł­nio­na zosta­ła rów­nież o ele­men­ty sny­cer­skie. Wygląd nowej sza­fy orga­no­wej jest kon­ty­nu­acją kla­sy­cy­stycz­ne­go pro­jek­tu Igna­ce­go Ziar­nic­kie­go. Nowy instru­ment obsłu­gi­wa­ny jest przez 4 manu­ało­wy stół gry, pozwa­la­ją­cy rów­nież na grę na orga­nach w pre­zbi­te­rium. Dys­po­zy­cja instrumentu 

orga­ny chó­ro­we (pre­zbi­te­rium) - 14 gło­so­we. Pocho­dzą­ce z 1912 roku orga­ny autor­stwa Kazi­mie­rza Żebrow­skie­go zosta­ły odre­stau­ro­wa­ne i odda­ne do użyt­ku w grud­niu 2018 roku. W trak­cie tej prze­bu­do­wy atra­py pisz­cza­łek umiesz­czo­ne w pro­spek­cie zosta­ły zastą­pio­ne gra­ją­cy­mi pisz­czał­ka­mi, gło­sem Pryn­cy­pał 8′. Instru­ment ten zyskał rów­nież głos języ­ko­wy — Obój 8′. Reno­wa­cji pod­da­na zosta­ła tak­że roko­ko­wa sza­fa. Aktu­al­nie orga­ny te obsłu­gi­wa­ne są za pomo­cą sto­łu gry, któ­ry posia­da dwa manu­ały i pedał.  Dys­po­zy­cja instrumentu 

orga­ny małe (w nawie połu­dnio­wej) — instru­ment został wybu­do­wa­ny w 1899 roku przez Toma­sza Fal­la — organ­mi­strza ze Szczy­rzy­ca. Instru­ment zacho­wa­ny jest w nie­zmie­nio­nej for­mie. Posia­da jeden manu­ał bez kla­wia­tu­ry peda­ło­wej. Dys­po­zy­cja instrumentu 

 

REWITALIZACJA INSTRUMENTARIUMBAZYLICE

PRZEBUDOWA ORGANÓW GŁÓWNYCH