0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Chrzest

Chrzest jest pierwszym sakramentem w życiu chrześcijańskim, który gładzi grzech pierworodny i wprowadza do wspólnoty Kościoła.

Zna­cze­nie chrztu naj­le­piej obra­zu­je litur­gia. Roz­po­czę­cie obrzę­du zna­kiem krzy­ża jest wyra­zem przy­na­leż­no­ści do Chry­stu­sa. Sło­wo Boże i egzor­cyzm ozna­cza­ją przy­ję­cie wia­ry Kościo­ła. Zanu­rze­nie w wodzie lub pola­nie gło­wy wodą chrzciel­ną w chwi­li wzy­wa­nia każ­dej z osób Trój­cy Świę­tej obmy­wa z grze­chów, w tym z grze­chu pier­wo­rod­ne­go, i daje nowe życie. Poprzez namasz­cze­nie krzyż­mem przyj­mo­wa­ne są dary Ducha Świę­te­go. Bia­ła sza­ta sym­bo­li­zu­je ducho­wą czy­stość i radość, a świe­ca zapa­lo­na od pas­cha­łu jest świa­tłem Zmar­twych­wsta­łe­go. Po tych obrzę­dach oso­ba ochrzczo­na sta­je się dziec­kiem Bożym i może zwra­cać się do Boga sło­wa­mi modli­twy „Ojcze nasz”.

Chrzest w parafii Mariackiej

Kie­dy w bazy­li­ce Mariac­kiej udzie­la­ny jest sakra­ment chrztu?

W pierw­szą i trze­cią nie­dzie­lę mie­sią­ca pod­czas mszy świę­tej o 13:00.

Kto może być chrzestnym?

Chrzest­nym może być oso­ba wie­rząca, prak­ty­ku­jąca i bierzmowana.

Co będzie potrzebne?

– pozwo­le­nie z para­fii zamieszkania
– metry­ka uro­dze­nia dziec­ka z USC
– wypis z Księ­gi Ślu­bów (w przy­padku bra­ku ślu­bu wyma­ga się aktów uro­dze­nia rodzi­ców z USC)
– zaświad­cze­nia rodzi­ców chrzest­nych z para­fii zamieszkania
– bia­ła szatka
– świeca

Gdzie się zgłosić?

W spra­wach doty­czą­cych chrztu nale­ży się udać do kan­ce­la­rii para­fial­nej. Chęć ochrzcze­nia dziec­ka zgła­szają rodzi­ce (przy­naj­mniej jeden z rodzi­ców musi wyra­zić zgo­dę na chrzest dziecka).